Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Bartnickiego i Andrzeja Milewczyka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą  Direct Import S.C. Krzysztof Bartnicki, Andrzej Milewczyk z siedzibą w Dobrzewinie przy ul. Wejherowskiej 3, 80-209 Chwaszczyno.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    termin dostawy zamówienia 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 140.661,52 zł.
 
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 6 sierpnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.08.2018
Data udostępnienia informacji: 01.08.2018