Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 510531488-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597323-N-2020 z dnia 2020-10-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.48.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44810000-1 farby, 44812200-7 farby olejne i wodne, 44111800-9 zaprawa murarska, 39224210-3 pędzle malarskie, 44820000-4 lakiery, 24910000-6 kleje, 03419100-1 produkty z drewna ciętego. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, kompletnych materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości materiałów , o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ w poz. 1, 3, 4, 37, 41, 42, podał kolory farb nie uszczegółowiając we wszystkich przypadkach ich odcieni, w związku z czym przy każdorazowym zamówieniu dotyczącym farb z pkt. 1, 3, 4 przy których nie podano odcienia koloru w systemie RAL Zamawiający uszczegółowi odcień danego koloru farby w systemie RAL, a w przypadku zamówienia farb z pkt. 37, 41, 42, Zamawiający uszczegółowi odcień danego koloru farby, biorąc pod uwagę dostępną paletę odcieni danego koloru występującą w ofercie producenta farb. 7. Podane w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy materiałów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne materiały zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że materiały te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych. 8. W chwili dostarczenia do Zamawiającego materiały budowlane tj.: farby, silikon budowlany i sanitarny, zaprawa betonowa i murarska, masa tynkarska, akrylowy grunt, pianka montażowa, lakiery oraz kleje muszą posiadać co najmniej jeszcze 6 miesięczny okres ważności (przydatność do użytku). 9. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz posiadać wymagane atesty i karty techniczne. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę jednak nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia /zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 7.30 a 15.30, 2) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru: a) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 a 15.30 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, b) w dni wolne od pracy w tym w sobotę i niedzielę oraz w pozostałych godzinach do uzgodnionego obiektu Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 6) Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44810000-1
Dodatkowe kody CPV: 44812200-7, 44111800-9, 39224210-3, 44820000-4, 24910000-6, 03419100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73170.73
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: METALZBYT - HURT SP. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bardowskiego 2
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68583.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68583.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68583.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 14.10.2020
Data udostępnienia informacji: 14.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2020 14:47 Aktualizacja treści Anna Urbańska
02.12.2020 14:47 Aktualizacja treści Anna Urbańska
02.12.2020 14:31 Aktualizacja treści Anna Urbańska
26.10.2020 14:40 Aktualizacja treści Anna Urbańska
14.10.2020 14:48 Aktualizacja treści Anna Urbańska
14.10.2020 12:24 Dodanie informacji Anna Urbańska