Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia, dnia 14 czerwca 2017 roku.
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.45.2017
 
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14 czerwca 2017 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 14.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.06.2017