Dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego od dnia 1.3.2011 r. do 31.3.2011 r.

10/03/2011    S48    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

PL-Gdynia: Elektryczność
2011/S 48-078163
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.03.2011 roku i zamieszczono w dniu 10.03.2011 roku pod numerem 2011/S 48-078163.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Dariusz Schwarz, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego od dnia 1.3.2011 r. do 31.3.2011 r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego od dnia 1.3.2011 r. do 31.3.2011 r.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 969 040,64 PLN
Bez VAT
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
d) Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie Tak
Art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27.8.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 16304/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.9.2010 r. w sprawie opinii dotyczącej terminów likwidacji gospodarstwa pomocniczego, z dniem 31.12.2010 r. nastąpiła likwidacji gospodarstwa pomocniczego działającego pod nazwą Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji gospodarstwo pomocnicze. Zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejęła jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo, tj. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gdyni (81-538), przy ul. Olimpijskiej 5/9, NIP 586-19-24-814. Umowy na dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przed rokiem 2011 zawierane były z Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji gospodarstwo pomocnicze. W związku z przejęciem gospodarstwa pomocniczego, Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego dokonał wyboru dostawcy energii na okres od dnia 1.1.2011 do dnia 28.2.2011 r. W styczniu 2011 wszczął kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii na okres 10 m-cy. W trakcie postępowania Zamawiający powziął informacje od Energa Obrót SA, iż dwa punkty poboru energii wskazane w przedmiocie zamówienia objęte zostały w dniu 28.9.2010 roku umową promocyjną podpisaną przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji gospodarstwo pomocnicze, na okres od 1.1.2011 r. do 31.12.2011 r. Zgodnie z warunkami promocji wypowiedzenie umowy przed terminem obowiązywania jest obciążone karami finansowymi. Promocja nie wymagała aneksu do obowiązującej umowy w związku z czym Zamawiający nie wiedział na etapie wszczęcia postępowania o podpisanym zobowiązaniu przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji gospodarstwo pomocnicze. W związku z koniecznością dokonania zmian we wszczętym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu na „dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego" nr ogłoszenia o zamówieniu 2011/S 6-008390 i spełnienia warunku art. 12a ust 2 pkt. 1) Ustawy tj. zapewnienia terminu 22 dni na złożenie ofert od daty przekazania zmiany ogłoszenia, znajduje zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego.
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
11/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 034-055547 z dnia 18.2.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
1.3.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Energa-Obrót SA
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 88 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 88 688,02 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 1
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
9.3.2011
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 14.03.2011
Data udostępnienia informacji: 14.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2011 12:51 Dodanie informacji Paulina Filipowicz