Dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego


15/04/2011    S74    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 
 
PL-Gdynia: Elektryczność
2011/S 74-120714
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.04.2011 roku i zamieszczono w dniu 15.04.2011 roku pod numerem 2011/S 74-120714.
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Dariusz Schwarz, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Jednostka budżetowa gminy miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS PL633
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09310000-5 - elektryczność.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego na okres 10 miesięcy wynosi 1 978 101 kWh. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. (Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę energii elektrycznej do budynku szatni piłkarskich znajdującego się przy ul. Olimpijskiej w Gdyni, moc przyłączeniowa 90 kW, ilość energii 120 000 kWh/rok, grupa taryfowa C12B,
2) dostawę energii elektrycznej do stadionu piłkarskiego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej w Gdyni moc przyłączeniowa 2 x 1 200 kW, ilość energii 4 440 000 kWh/rok, grupa taryfowa B22 lub B23 z proporcjonalnym rozdziałem zużyciem na poszczególne strefy czasowe,
3) dostawę energii elektrycznej i dla potrzeb nabrzeża basenu jachtowego, pomostów pływających znajdującego się przy Al. Jana Pawła II 13A w Gdyni, moc przyłączeniowa 80 kW, ilość energii 50 000 kWh/rok, grupa taryfowa C22A,
4) dostawę energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza socjalno - biurowego znajdującego się przy Al. Jana Pawła II 13A w Gdyni, moc przyłączeniowa 65 kW, ilość energii 18 000 kWh/rok, grupa taryfowa C22A,
5) dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia nawigacyjnego znajdującego się na Skwerze Kościuszki w Gdyni, moc przyłączeniowa 33 kW, ilość energii 7 000 kWh/rok, grupa taryfowa C11,
6) dostawę energii elektrycznej dla potrzeb budynku sanitarnego z zapleczem dla ratowników znajdującego się na plaży miejskiej Gdynia Śródmieście, moc przyłączeniowa 25,5 kW, ilość energii 25 000 kWh/rok, grupa taryfowa C12A,
7) dostawę energii elektrycznej dla potrzeb zasilania kąpielisk przy ul. Przebendowskich 17, Polanka Redłowska, moc przyłączeniowa 4,5 kW, ilość energii 5 000 kWh/rok, grupa taryfowa C11,
8) dostawę energii elektrycznej dla potrzeb ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni, moc przyłączeniowa 80 kW, ilość energii 30 000 kWh/rok, grupa taryfowa C21.
6. Zamawiający informuje, iż dane podane w ust. 5 w tym grupy taryf wynikają z zawartych umów z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej Energą Obrót S.A.
7. Zamawiający informuje, iż w roku 2009 zużycie energii wyniosło 820 170 kWh dla wszystkich obiektów z wyłączeniem obiektów: stadionu piłkarskiego i ośrodka Hipoterapii. Zamawiający podaje, iż szacowane zapotrzebowanie na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego na okres 10 m-cy wynosi 1 978 101 kWh.
8. Sprzedaż energii elektrycznej do miejsc poboru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych należących do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD).
9. Świadczenie usług dystrybucji dla Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie oddzielnych umów zawartych z właściwym OSD. Sprzedaż energii elektrycznej nastąpi po zawarciu przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z właściwym OSD dla każdego miejsca poboru energii wskazanego w ust. 5.
10. Wykonawca musi posiadać prawo sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
11. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy dla każdego obiektu oddzielnie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 969 040,40 PLN
Bez VAT
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
3/PN/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 6-008390 z dnia 11.1.2011
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 036-058046 z dnia 22.2.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
29.3.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Energa Obrót S.A.
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 700 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 656 927,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI Ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
13.4.2011Gdynia, dnia 24 marca 2011 roku

L.dz. 1391/JB/2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego" znak sprawy 3/PN/2011.
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego".

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Energa Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk.
W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zawiera najniższą cenę/uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 656.927,34 PLN.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.03.2011
Data udostępnienia informacji: 24.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2011 14:10 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
24.03.2011 10:41 Dodanie informacji Maciej Zaborski