Dostawa elementów krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500032187-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa elementów krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566386-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elementów krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.63.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Stadionu Miejskiego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 fabrycznie nowych, nie używanych elementów krzesełek stadionowych w postaci 2.700 sztuk siedzisk uchylnych bez oparć. 2. Zamawiane przez Zamawiającego elementy krzesełek stadionowych mocowane będą do istniejącej konstrukcji w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia elementów krzesełek o wyglądzie i systemie montażu tożsamym jak wbudowane elementy krzesełka na obiekcie Stadionu Miejskiego. Zamawiający przekazuje dokumentację dotyczącą istniejących krzesełek stadionowych stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę 2.700 sztuk plastikowych siedzisk w tym: 1) 800 sztuk w kolorze jasno żółtym (RAL 1003), 2) 800 sztuk w kolorze żółtym (RAL 1018), 3) 500 sztuk w kolorze jasno niebieskim (RAL 5015), 4) 400 sztuk w kolorze niebieskim (RAL 5017), 5) 200 sztuk w kolorze białym (RAL 9001). 4. Wymagania techniczne elementów krzesełka i właściwości materiału: 1) szerokość siedzenia – w najszerszym miejscu 42 cm, 2) wysokość siedzenia (głębokość) - 40 cm, 3) materiał, z którego mają być wykonane elementy krzesełek: plastik (tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości, o wysokiej udarności - np. kopolimer polipropylenu o zwiększonej wytrzymałości, około 85% składu), 4) materiał musi być niepalny lub trudno zapalny w związku z powyższym musi posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2014-12 oraz z normą - PN-EN 1021-2:2014-12; 5) materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia, 6) materiał musi nadawać się do utylizacji, 7) materiał musi być odporny na udary i uderzenia, 8) materiał musi być odporny na pękanie, 9) materiał musi być odporny na temperatury w zakresie od ok. – 30 do + 80 ◦C, 10) materiał musi być odporny na zmienne warunki atmosferyczne, 11) materiał musi być zabarwiony w całej masie, 12) elementy krzesełka muszą być zgodne z warunkami określonymi w wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno- organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie, 13) elementy krzesełka muszą posiadać atest wytrzymałości zgodnie z normą - PN-EN 13200-4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2016-12, potwierdzający pozytywne wykonanie badań na co najmniej poziomie 3, 14) elementy krzesełka muszą posiadać atest higieniczny, 15) elementy krzesełka muszą posiadać wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiadać Polskim Normom w związku z czym wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 16) każdy element krzesełek musi być opatrzony oznaczeniem zawierającym odpowiednio miesiąc i rok/ lub tydzień i rok jego wykonania, 17) system montażu: każdy element krzesełka musi posiadać otwory montażowe, tj. cztery otwory fi 6 w siedzisku wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją istniejących krzesełek stadionowych (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ) oraz istniejącym systemem montażowym w związku z czym Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania krzesełek dokona szczegółowych pomiarów, 18) Konstrukcja siedzisk musi być wzmocniona od dołu elementami wykonanymi z jednej formy i tego samego materiału co siedzisko. Celem wykonania elementów jest poprawienie wytrzymałości produktu na uszkodzenia i pęknięcia mogące powstać w wyniku uderzeń i obciążeń. Siedzisko należy wzmocnić w centralnym punkcie. Przykładowe elementy wzmacniające konstrukcje na powierzchni siedziska zostały przedstawione na rysunkach poglądowych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39111000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 99900
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Marcin Szydlik LQS – Systemy siedzisk Marcin Szydlik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lawendowa 1
Kod pocztowy: 81-198
Miejscowość: Kosakowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 116235
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116235
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116235
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.09.2017
Data udostępnienia informacji: 21.09.2017