Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji”.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, gdyż oferta z pozostałych ofert tj. Wykonawcy PRESTIGE – INVEST Sp. z o.o. z najniższą ceną przewyższa kwotę z kosztorysu inwestorskiego oraz kwotę  jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 10.09.2018
Data udostępnienia informacji: 10.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2018 14:36 Dodanie informacji Anna Urbańska