Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulic Niemojewskiego i Drzymały w Gdyni

Gdynia, dnia 11 marca 2020 roku.
 
L. dz.1628/2020
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.1.2020
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulic Niemojewskiego i Drzymały w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.   W postępowaniu wpłynęło sześć ofert.
 
2.   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy UNION INWEST Sp. z o. o. z siedzibą w Lipuszu (83-424) przy ul. Szerokiej 15 B/1. Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
 
Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego, stanowiącego istotny element oferty na podstawie którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
3.   Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa Ustawy dokonał najpierw oceny ofert złożonych w postępowaniu i na tej podstawie oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w  kierowaniu(jako kierownik budowy lub kierownik robót) należycie wykonaną budową polegającą na budowie lub przebudowie skateparku” 20%);
 
4.    W wyniku wstępnej oceny ofert w rankingu najwyżej sklasyfikowana została oferta Wykonawcy Andrzeja Ciuchta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BULLAIT Andrzeja Ciuchta. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Po dokonaniu tej czynności, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Andrzeja Ciuchta BULLAIT której cena tj. 325 645,21 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 273.876,00 zł brutto.
Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 11.03.2020
Data udostępnienia informacji: 11.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2020 08:15 Dodanie informacji Anna Urbańska