Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boisk na terenie SP 16 – Pustki Cisowskie w Gdyni przy ul. Chabrowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia boisk na terenie sportowo-rekreacyjnym przy SP 16 na dz. 663 obręb 24 – Pustki Cisowskie w Gdyni przy ul. Chabrowej”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Firma Usługowa Protel Sp. z o.o.  z siedzibą w Luzinie (84-242), przy ulicy Spółdzielców 20. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto 60% = 60 punktów, 2) Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów, 3) Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 137.760,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 27 grudnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2019 11:38 Dodanie informacji Anna Urbańska