Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-RadiostacjaOgłoszenie nr 560105164-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Gdynia: Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563131-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510196285-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.58.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia został podzielony zgodnie z projektami budowlano wykonawczymi na 2 etapy: 1) Etap 1 obejmuje w szczególności: a) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej w kolorze jasnym niebieskim tor bieżni (RAL 5015 wg producenta) i ciemnym niebieskim strefa bezpieczeństwa (RAL 5003 wg producenta) zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, złożonej z kilku warstw, z przeznaczeniem do biegów lekkoatletycznych: a.1) nawierzchnia syntetyczna wykończeniowa o grubości 2 mm z mieszaniny granulatu, pyłu EPDM i lepiszcza PU, a.2) warstwa syntetyczna bazowa o grubości 11 mm z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, a.3) podkład elastyczny wodoprzepuszczalny ET min. gr. 35 mm, a.4) podbudowa ze skrzynek retencyjno – rozsączających, polipropylenowych min. gr 85 mm, a.5) zagęszczona warstwa pospółki, a.6) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, b) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym bieżni prostej w kolorze białym (RAL 9010 wg producenta), c) wykonanie robót ziemnych i demontażowych przygotowujących teren pod budowę bieżni prostej oraz boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, d) demontaż istniejącego placu zabaw z zabezpieczeniem demontowanych urządzeń w celu ponownego montażu i wywóz zdemontowanych urządzeń na miejsce wskazane przez Zamawiającego, e) Zamawiający przeprowadził zgodnie z dokumentacją projektową wycinkę odpowiednich drzew, f) wykonanie przesadzeń drzew i krzewów, g) wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami zgodnie z dokumentacją projektową kolor RAL 6005 wg producenta, h) wykonanie ciągów pieszych i nawierzchni utwardzonych żwirowo-gliniastych w obrębie bieżni prostej oraz schodów terenowych z płyt betonowych gr. 6 cm; i) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławek – 4 szt., koszy na śmieci – 3 szt., stojaków rowerowych – 1 komplet po 5 szt., tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt. ), j) dostawa i montaż tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 x 120 cm wykonanej zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR zawartych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”, k) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 2) Etap 2 obejmuje w szczególności: a) wykonanie podbudowy boiska o wymiarach 34x66 m i powierzchni 2 244 m2 na gruncie rodzimym o następującej konstrukcji: a.1) mata elastyczna prefabrykowana wodoprzepuszczalna typu shock-pad, a.2) podbudowa ze skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych, a.3) zagęszczona warstwa pospółki, a.4) geowłóknina separacyjno – filtracyjna, a.5) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, b) wykonanie odwodnienia płyty boiska ze sztucznej trawy poprzez zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych gr. min. 85 mm jako element podbudowy boiska, c) wykonanie sportowej nawierzchni ze sztucznej trawy, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, o wymiarach ok. 34x66 m, w kolorze zielonym w min. dwóch odcieniach z zasypem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM co najmniej z recyklingu. Zapisy niniejszego postanowienia są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. d) wklejenie linii wyznaczających boisko w kolorze białym - RAL 9010 o grubości 10 cm, e) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska, f) wykonanie obramowania nawierzchni z trawy sztucznej obrzeżami betonowymi zabezpieczonymi nakładkami gumowymi, g) wykonanie oświetlenia boiska ze sztucznej trawy, h) wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m wokół boiska ze sztucznej trawy, i) dostawa i montaż wyposażenia sportowego w postaci dwóch bramek do piłki nożnej, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważną, j) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z wymaganiami decyzji DROŚ – PZ.7120.1.46.2018 z dnia 27 marca 2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa usunięte przez Zamawiającego mają nr 9, 26, 27, 28, 29, 42 i 43 zgodnie z inwentaryzacją, k) dostawa i montaż elementów małej architektury w obrębie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy (ławki – 2 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak rowerowy – 1 kpl. (5szt.), tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt.), l) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 2. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, 6) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2 c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, d) ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, e) wodoprzepuszczalność min. 5000 mm/h. 7) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 8) posiadać dokument/y potwierdzający/e parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt 6) lit. a-e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, 9) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 10) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 11) posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, 12) zapisy SIWZ dotyczące wymaganych parametrów technicznych i kolorów nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 3. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 5) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważny, 6) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014:02 lub równoważnej, 7) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i granulat, 9) posiadać parametry techniczne i użytkowe zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Wykonawca wykona tymczasowy wjazd na teren budowy przez zdemontowanie barierek ochronnych oraz rozebranie fragmentu ogrodzenia. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do prac niezbędnym jest uzyskanie w ZDIZ w Gdyni zgody zajęcia pasa drogowego oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji nasadzeń przez okres 36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie gospodarki zielenią (załącznik nr 18 do SIWZ) tj. pielęgnacja będzie polegać między innymi na: 1) regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej niż 20 razy w okresie wegetacji tj. od marca do października, w okresie suszy częściej) Zamawiający przewiduje łącznie 90 podlewań w okresie 36 miesięcy (Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć zaopatrzenie w wodę do podlewania nasadzeń), 2) w okresie silnego nasłoneczniania podlewanie należy przeprowadzić w godzinach porannych do godz. 9 lub popołudniowych po godzinie 17. W okresie suszy drzewa należy podlewać codziennie, 3) kontrolowaniu stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi, 4) cięciu korekcyjnym (cięcia pielęgnacyjne wg potrzeb i na każde wezwanie Biura Ogrodnika Miasta) Zamawiający przewiduje łącznie 3 cięcia korekcyjne w okresie 36 miesięcy, 5) cięciu formującym, które należy przeprowadzać raz w ciągu roku w zależności od warunków atmosferycznych, Zamawiający przewiduje łącznie 3 cięcia formujące w okresie 36 miesięcy, 6) odchwaszczaniu ręcznym oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew – wg potrzeb i na każde wezwanie BOM – minimum 2x w miesiącu przez cały okres wegetacji tj. od marca do października, Zamawiający przewiduje łącznie 60 zabiegów w okresie 36 miesięcy, 7) nawożeniu – zgodnie z zaleceniami laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej, wg potrzeb i zaleceń producenta, 8) uzupełnianiu wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką, 9) uzupełnianiu ubytków – wg potrzeb, 10) usuwaniu odrostów korzeniowych – wg potrzeb, 11) wymianie wiązań, poprawianie i uzupełnianie palików i siatki przy drzewach – wg potrzeb, 12) zabezpieczaniu roślin na zimę – wg potrzeb i wytycznych producenta, Zamawiający przewiduje łącznie 3 usługi w okresie 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca sprawozdanie z ilości pobytów i czynności jakie zostały wykonane w zakresie pielęgnacji nasadzeń. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9-12 do SIWZ oraz Projekt gospodarki zielenią stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45111300-1,
45233222-1,
45212140-9,
37451000-4,
45112710-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Strony ustalają termin wykonania umowy: 1) Etap I i II w terminie 120 dni od protokólarnego przekazania kierownikowi budowy placu budowy, 2) pielęgnacja nasadzeń przez okres 36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
NAZWA: Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MIZAR Sp. z o. o.,  ,  ul. Tuwima 3 Podbrzezie Dolne ,  67-120,  Korzuchów,  kraj/woj. lubuskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2001967.89 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/06/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie dodatkowych robót polegających na polepszeniu systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w związku z zaleganiem ich na płycie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych oraz zmiana terminu realizacji umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej na wykonanie dodatkowego wspomagającego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z płyty boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, które zalegały na terenie budowanego boiska w wyniku nieprzewidzianych, ponadnormatywnych, intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych. Zakres dodatkowych robót budowlanych nie był objęty zamówieniem podstawowych. Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne i pojawiło się w trakcie realizacji prac i wynikało z okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Realizacja zamówienia dodatkowego jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania wód deszczowych projektant branży sanitarnej obliczył maksymalny spływ wody deszczowej zgodnie z normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Obliczeń tych dokonał na podstawie wskaźnikowych parametrów uzależnionych od rodzaju powierzchni, czasu trwania opadu i wielkości opadu dla danego obszaru kraju, na którym realizowana jest inwestycja. Projektant przyjął rozwiązanie polegające na zagospodarowaniu wody opadowej i roztopowej przy zastosowaniu pod powierzchnią płyty boiska ze sztucznej trawy skrzynek retencyjno-rozsączających, których zadaniem jest gromadzenie wody i powolne odprowadzanie ich do gruntu przy normatywnych opadach deszczu. Jednakże intensywność i czas trwania opadów w trakcie prowadzenia robót budowlanych, które okazały się ponadnormatywne i niemożliwe do przewidzenia spowodowały, że projektant branży sanitarnej w ramach dodatkowego projektu opracował wspomagający system odwodnienia płyty boiska ze sztucznej trawy polegający na ułożeniu drenażu pod częścią płyty boiska. Na podstawie Art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp zostały wprowadzone zmiany do umowy dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy. Zmiany te były niezbędne i spełniały łącznie następujące warunki: a) Zmiana wykonawcy nie mogła zostać dokonana z powodów technicznych. Wykonanie dodatkowych prac polega na budowie drenażu pod częścią płyty boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, który zostanie ułożony w podbudowie już wykonanej w ramach podstawowej umowy. W przypadku zmiany wykonawcy skutkuje to ingerencją w roboty dotychczasowego wykonawcy. Ponadto sam drenaż będzie także stanowił element podbudowy nawierzchni. Powyższe wskazuje, że zakres robót podstawowych i dodatkowych jest ściśle ze sobą powiązany i z punktu widzenia technicznego wskazane jest aby prace te realizowane były przez dotychczasowego wykonawcę. b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność związaną z wydłużeniem przebiegu procesu inwestycji i zwiększyła koszty dla Zamawiającego. Każdy z wykonawców zobligowany byłby do zorganizowania na czas trwania swojego zakresu robót niezależnego placu i zaplecza budowy przez dostarczenie niezbędnego sprzętu, zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza sanitarnego, co podwoiłoby koszty dla Zamawiającego w tym zakresie. Dodatkowo wyłonienie innego wykonawcy wiąże się z przeprowadzeniem procedury przetargowej zgodnie z ustawą Pzp, co znacznie wydłużyłoby termin realizacji i ukończenia inwestycji. c) Wartość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wartość pierwotna określona w umowie wynosi 2.447.594,50 zł brutto, a wartość zleconych robót dodatkowych wynosi 69.636,30 zł brutto co stanowi 2,85% wartości zamówienia pierwotnego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.06.2020
Data udostępnienia informacji: 16.06.2020