Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja
Ogłoszenie nr 563131-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.58.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia został podzielony zgodnie z projektami budowlano wykonawczymi na 2 etapy: 1) Etap 1 obejmuje w szczególności: a) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej w kolorze jasnym niebieskim tor bieżni (RAL 5015 wg producenta) i ciemnym niebieskim strefa bezpieczeństwa (RAL 5003 wg producenta) zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, złożonej z kilku warstw, z przeznaczeniem do biegów lekkoatletycznych: a.1) nawierzchnia syntetyczna wykończeniowa o grubości 2 mm z mieszaniny granulatu, pyłu EPDM i lepiszcza PU, a.2) warstwa syntetyczna bazowa o grubości 11 mm z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, a.3) podkład elastyczny wodoprzepuszczalny ET min. gr. 35 mm, a.4) podbudowa ze skrzynek retencyjno – rozsączających, polipropylenowych min. gr 85 mm, a.5) zagęszczona warstwa pospółki, a.6) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, b) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym bieżni prostej w kolorze białym (RAL 9010 wg producenta), c) wykonanie robót ziemnych i demontażowych przygotowujących teren pod budowę bieżni prostej oraz boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, d) demontaż istniejącego placu zabaw z zabezpieczeniem demontowanych urządzeń w celu ponownego montażu i wywóz zdemontowanych urządzeń na miejsce wskazane przez Zamawiającego, e) Zamawiający przeprowadził zgodnie z dokumentacją projektową wycinkę odpowiednich drzew, f) wykonanie przesadzeń drzew i krzewów, g) wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami zgodnie z dokumentacją projektową kolor RAL 6005 wg producenta, h) wykonanie ciągów pieszych i nawierzchni utwardzonych żwirowo-gliniastych w obrębie bieżni prostej oraz schodów terenowych z płyt betonowych gr. 6 cm; i) dostawa i montaż elementów małej architektury (ławek – 4 szt., koszy na śmieci – 3 szt., stojaków rowerowych – 1 komplet po 5 szt., tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt. ), j) dostawa i montaż tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 x 120 cm wykonanej zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR zawartych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”, k) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 2) Etap 2 obejmuje w szczególności: a) wykonanie podbudowy boiska o wymiarach 34x66 m i powierzchni 2 244 m2 na gruncie rodzimym o następującej konstrukcji: a.1) mata elastyczna prefabrykowana wodoprzepuszczalna typu shock-pad, a.2) podbudowa ze skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych, a.3) zagęszczona warstwa pospółki, a.4) geowłóknina separacyjno – filtracyjna, a.5) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, b) wykonanie odwodnienia płyty boiska ze sztucznej trawy poprzez zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsączających, polipropylenowych gr. min. 85 mm jako element podbudowy boiska, c) wykonanie sportowej nawierzchni ze sztucznej trawy, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, o wymiarach ok. 34x66 m, w kolorze zielonym w min. dwóch odcieniach z zasypem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM co najmniej z recyklingu. Zapisy niniejszego postanowienia są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. d) wklejenie linii wyznaczających boisko w kolorze białym - RAL 9010 o grubości 10 cm, e) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska, f) wykonanie obramowania nawierzchni z trawy sztucznej obrzeżami betonowymi zabezpieczonymi nakładkami gumowymi, g) wykonanie oświetlenia boiska ze sztucznej trawy, h) wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m wokół boiska ze sztucznej trawy, i) dostawa i montaż wyposażenia sportowego w postaci dwóch bramek do piłki nożnej, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważną, j) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z wymaganiami decyzji DROŚ – PZ.7120.1.46.2018 z dnia 27 marca 2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa usunięte przez Zamawiającego mają nr 9, 26, 27, 28, 29, 42 i 43 zgodnie z inwentaryzacją, k) dostawa i montaż elementów małej architektury w obrębie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy (ławki – 2 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak rowerowy – 1 kpl. (5szt.), tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt.), l) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 2. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, 6) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2 c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, d) ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, e) wodoprzepuszczalność min. 5000 mm/h. 7) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 8) posiadać dokument/y potwierdzający/e parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt 6) lit. a-e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, 9) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 10) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 11) posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, 12) zapisy SIWZ dotyczące wymaganych parametrów technicznych i kolorów nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 3. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 5) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważny, 6) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014:02 lub równoważnej, 7) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i granulat, 9) posiadać parametry techniczne i użytkowe zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Wykonawca wykona tymczasowy wjazd na teren budowy przez zdemontowanie barierek ochronnych oraz rozebranie fragmentu ogrodzenia. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do prac niezbędnym jest uzyskanie w ZDIZ w Gdyni zgody zajęcia pasa drogowego oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji nasadzeń przez okres 36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie gospodarki zielenią (załącznik nr 18 do SIWZ) tj. pielęgnacja będzie polegać między innymi na: 1) regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej niż 20 razy w okresie wegetacji tj. od marca do października, w okresie suszy częściej) Zamawiający przewiduje łącznie 90 podlewań w okresie 36 miesięcy (Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć zaopatrzenie w wodę do podlewania nasadzeń), 2) w okresie silnego nasłoneczniania podlewanie należy przeprowadzić w godzinach porannych do godz. 9 lub popołudniowych po godzinie 17. W okresie suszy drzewa należy podlewać codziennie, 3) kontrolowaniu stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi, 4) cięciu korekcyjnym (cięcia pielęgnacyjne wg potrzeb i na każde wezwanie Biura Ogrodnika Miasta) Zamawiający przewiduje łącznie 3 cięcia korekcyjne w okresie 36 miesięcy, 5) cięciu formującym, które należy przeprowadzać raz w ciągu roku w zależności od warunków atmosferycznych, Zamawiający przewiduje łącznie 3 cięcia formujące w okresie 36 miesięcy, 6) odchwaszczaniu ręcznym oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew – wg potrzeb i na każde wezwanie BOM – minimum 2x w miesiącu przez cały okres wegetacji tj. od marca do października, Zamawiający przewiduje łącznie 60 zabiegów w okresie 36 miesięcy, 7) nawożeniu – zgodnie z zaleceniami laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej, wg potrzeb i zaleceń producenta, 8) uzupełnianiu wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką, 9) uzupełnianiu ubytków – wg potrzeb, 10) usuwaniu odrostów korzeniowych – wg potrzeb, 11) wymianie wiązań, poprawianie i uzupełnianie palików i siatki przy drzewach – wg potrzeb, 12) zabezpieczaniu roślin na zimę – wg potrzeb i wytycznych producenta, Zamawiający przewiduje łącznie 3 usługi w okresie 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca sprawozdanie z ilości pobytów i czynności jakie zostały wykonane w zakresie pielęgnacji nasadzeń. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9-12 do SIWZ oraz Projekt gospodarki zielenią stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45233222-1
45212140-9
37451000-4
45112710-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć robót budowlanych związanych z budową boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem oraz bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej, budowie oświetlenia terenu, w tym w szczególności wykonania większej powierzchni boiska i bieżni, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania odwodnienia, wykonania oświetlenia, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, określonych w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8-10 do SIWZ, wykonania większej ilości usług związanych z pielęgnacją nasadzeń.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 1) Etap I i II w terminie 120 dni od protokólarnego przekazania kierownikowi budowy placu budowy, 2) pielęgnacja nasadzeń przez okres 36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - należycie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, w tym: a.1) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 300m2 (słownie: trzysta metrów kwadratowych), a.2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznego boiska o nawierzchni ze sztuczną trawą o łącznej powierzchni minimum 2000m2 (słownie: dwa tysiące metrów kwadratowych), a.3) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego składającego się z minimum 3 słupów oświetleniowych, UWAGA: Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu. UWAGA: Powyższe roboty budowlane mogły być wykonane: - jako trzy osobne roboty budowlane, - dwie w ramach jednej roboty budowlanej i jedna jako osobna robota budowlana, - wszystkie trzy w ramach jednej roboty budowlanej. b) dysponuje przynajmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym, którą skieruje do realizacji zamówienia, b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych w co najmniej w ograniczonym zakresie z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym, którą skieruje do realizacji zamówienia. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej: a.1) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 300m2 (słownie: trzysta metrów kwadratowych), a.2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznego boiska o nawierzchni ze sztuczną trawą o łącznej powierzchni minimum 2 000m2 (słownie: dwa tysiące metrów kwadratowych), a.3) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia zewnętrznego składającego się z minimum 3 słupów oświetleniowych. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: A. referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, B. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa w pkt A); UWAGA: Powyższe roboty budowlane mogły być wykonane: - jako trzy osobne roboty budowlane, - dwie w ramach jednej roboty budowlanej i jedna jako osobna robota budowlana, - wszystkie trzy w ramach jednej roboty budowlanej. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ)., tj. dane co najmniej: b.1) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie, z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym, b.2) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz nawierzchnię poliuretanową wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) w zakresie nawierzchni ze sztucznej trawy: a.1) aktualnej karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta, a.2) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla oferowanej nawierzchni, a.3) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla oferowanego granulatu, a.4) autoryzacji producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, a.5) dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, nawierzchni ze sztucznej trawy,+ a.6) dokumentów potwierdzających parametry oferowanej nawierzchni oraz systemu, o których mowa w części I ust. 5.2 dokumentacji projektowej etapu II branży architektonicznej, stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ, jeżeli nie będą one wynikały z innych wymaganych dokumentów np. karty technicznej, a.7) próbki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm. b) w zakresie nawierzchni poliuretanowej: b.1) aktualnej karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta, b.2) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla nawierzchni poliuretanowej, b.3) autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, b.4) dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni poliuretanowej, b.5) dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w Rozdziale 3 ust. 5 pkt 6) lit a)-d) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, b.6) certyfikat na produkt wydany przez IAAF, b.7) próbki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 6x8 cm.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) na podstawie art.24 ust 1 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, c) kosztorys/kosztorysy ofertowy/e w podziale na etap 1 i 2, zawierający co najmniej: obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączną wartości netto poszczególnych cen jednostkowych netto, podsumowanie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i wartości brutto – w oryginale. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 17 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty brutto
60,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji
20,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w budowie boisk zewnętrznych o nawierzchni ze sztuczną trawą
10,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w budowie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej
10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę spowodowanych w szczególności: a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niemożliwe jest prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, b) wystąpieniem okoliczności siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej oraz usuwania jej skutków. Za siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron. Za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: b.1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem plac budowy; b.2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; b.3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, b.4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. c) skierowaniem przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydaniem zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych, d) wystąpieniem kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, e) wystąpieniem konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, f) koniecznością wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową i ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, g) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 5) w przypadku między innymi zmiany przez strony terminu lub zmiany sposobu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 9) wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 10) zmiany osoby, którą Wykonawca skierował do realizacji zamówienia (kierownika budowy/kierownika robót) na inną niż wskazana w ofercie pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit b) SIWZ oraz posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez Wykonawcę w ofercie, 11) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 19.06.2019
Data udostępnienia informacji: 19.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:26 zmiana kategorii publikacji Tomasz Klein
17.09.2019 15:07 dodanie załącznika Maciej Zaborski
14.08.2019 14:55 dodanie załącznika Maciej Zaborski
05.07.2019 15:18 dodanie załącznika Maciej Zaborski
03.07.2019 14:29 Dodanie informacji Maciej Zaborski