Budowa obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Starodworcowej 36 w Gdyni

Ogłoszenie nr 510085739-N-2019 z dnia 02-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Starodworcowej 36 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 521814-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 540053267-N-2019, 540055273-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Starodworcowej 36 w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.21.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45212200-8 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych; 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45262210-6 fundamentowanie; 45262310-7 zbrojenie; 45262300-4 betonowanie; 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń; 37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach; 45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni przy ulicy Starodworcowa, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym pod nazwą: „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 na działkach nr 2093 i 2094, obręb 0027 Wielki Kack” (stanowiące odpowiednio załączniki od nr 9 do nr 11 do SIWZ), opracowanymi przez Pracownię projektową ATELIER HARMOZA Spółka z o. o. oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 na działkach nr 2093 i 2094, obręb 0027 Wielki Kack” (stanowiące odpowiednio załącznik nr 12 do SIWZ) zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”. 3. Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary powyższych robót (stanowiące odpowiednio załącznik od nr 13 SIWZ). 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz i utylizacja odpadów, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) wykonanie podbudów pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i siatkówkę oraz bieżni, nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz ciągów pieszych z płyt meba i kostki betonowej, 5) wykonanie warstwy systemowej podbudowy polipropylenowej w formie skrzynek retencyjno-rozsączających pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i nawierzchnię z trawy syntetycznej, 6) wykonanie obrzeży betonowych, 7) wykonanie zabezpieczenia obrzeży boiska z trawy syntetycznej nakładką z poliuretanu, 8) wykonanie czterotorowej bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią do skoku w dal prostej długości toru 80 mb o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 400 m2 i szerokości toru 1,22 m, zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną 9) wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 428 m2, boisko zawiera pole do gry piłkę ręczną o wymiarach 24 mx15 m, pole do gry w siatkówkę 18 m x 9 m. 10) wykonanie dla obiektów, o których mowa w pkt 8 i 9 przepuszczalnej sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej oraz boisku wielofunkcyjnym o łącznej powierzchni ok. 828 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) podkład elastyczny wodoprzepuszczalny ET o grubości min. 35 mm, b) warstwa syntetyczna bazowa o grubości min. 11 mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym, c) górna warstwa o grubości min. 2 mm wykonana z mieszaniny kolorowego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, pyłu EPDM i lepiszcza PU barwionego w masie, wraz z d) wykonaniem (pomalowaniem) linii do gry na boiskach i bieżni, e) wykonaniem ogrodzenia boiska, f) wykonaniem (pomalowanie) logo Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed malowaniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo. 11) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni ok. 2176 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) warstwa z maty prefabrykowanej PE o grubości 15 - 20 mm lub maty e-layer wykonywanej metodą in-situ o grubości 25 - 30 mm, przepuszczalnej dla wody opadowej z uwagi na charakter systemu odprowadzenia wód opadowych, b) warstwa trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyclingu o wysokości min. 40 mm - max 55 mm powyżej maty, c) wklejenie linii w kolorze białym, wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska do piłki nożnej; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed wklejeniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo, d) montaż zdemontowanych istniejących dwóch bramek do piłki nożnej o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, e) montaż zdemontowanych dwóch piłkochwytów za bramkami, f) wykonanie nowych dwóch piłkochwytów wzdłuż bocznej linii boiska, 12) dostawę i montaż wyposażenia boisk w postaci: a) zestawu do siatkówki (2 słupki, siatka), posiadającego atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, b) dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m, posiadających atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 749:2006 lub równoważną, c) 4 chorągiewki uchylne, 13) dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: a) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm, treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, b) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z bieżni, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm, treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska do piłki nożnej, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm, treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, 14) wykonanie umocnienia skarpy w postaci muru żelbetowego, wraz z montażem siedzisk na wykonanej konstrukcji, 15) wykonanie łapacza piasku, 16) obsiania terenu trawą w miejscach zaznaczonych w dokumentacji, 17) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, 18) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych. 5. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 8,9,10 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do rozbiegu w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) nawierzchnia boiska powinna mieć kolor: RAL 5015 - jasny niebieski boisko do siatkówki, RAL 5003 lub RAL 5019– ciemny niebieski - pozostałe; Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, 5) nawierzchnia bieżni powinna mieć jednolity kolor, RAL 5015 (jasny niebieski); Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, 6) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, 7) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 8) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 9) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 10) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2 c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, d) ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, e) wodoprzepuszczalność min.5000 mm/h. 11) posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w pkt 10) lit. a-e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, 12) nawierzchnia bieżni powinna posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, 13) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 6. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 11 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 5) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 6) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 7) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej, 8) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 9) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny dla trawy syntetycznej i granulatu, 10) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 11) spełniać następujące wymagane parametry techniczne nawierzchni przez Zamawiającego: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony, w min. dwóch odcieniach, c) wysokość włókna 40 - 55 mm oraz dopuszcza się + 5% odchylenia od deklarowanej wysokości, d) typ włókna: monofil, e) dtex: min 11.500, f) grubość każdego włókna: min. 300 mikronów, g) wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą: min. 75N/100mm, h) siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą: min. 30N, i) wodoprzepuszczalność dla systemu (trawa + podkład) min. 2000 mm/h, 12) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt 11 lit. a) – i) w postaci wyniku badań nawierzchni wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport lub ITB 13) zapisy SIWZ dotyczące parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 9,10,11 do SIWZ. Uwaga: Załączony do SIWZ projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ obejmuje wszystkie etapy inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych objętych dokumentacją wykonawczą, stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ za wyjątkiem wymiany istniejących na słupach opraw oświetleniowych. 8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 9. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 10. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.Dz.U 2019r. poz. 155) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 18. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 21. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 22. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 23. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 24 i 25. 24. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 25. 25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą; a) PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, o której mowa w ust. 4 pkt 10 b) PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej nawierzchni z trawy syntetycznej, o której mowa w ust. 4 pkt.11 6) dokumenty, o których mowa: a) dla nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w ust. 5 pkt 7-12 b) dla nawierzchni z trawy syntetycznej w ust.6 pkt, 8, 9,10, 12 7) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 8) Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane. 26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 27. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 28. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 60 miesięcy (sześćdziesiąt miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej. 29. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osób do realizacji, czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności: a) wykonaniu robót ziemnych, b) wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, c) wykonaniu robót montażowych. 35. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 36. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 34. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262210-6, 45262310-7, 45262300-4, 45233200-1, 45111291-4, 45342000-6, 37451000-4, 45421160-3, 45400000-1, 45332000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 249026.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Elsik Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lniska 22
Kod pocztowy: 83-330
Miejscowość: Żukowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1894200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1894200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2451876
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.05.2019
Data udostępnienia informacji: 02.05.2019