Budowa obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Starodworcowej 36 w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Budowę obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Starodworcowej 36 w Gdyni.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium, „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie nawierzchni z trawą syntetyczną” 10%, „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie nawierzchni poliuretanowej” 10%

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Elsik Sp.  z o.o. z siedzibą Lniska 22, 83-330 poczta Żukowo. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie nawierzchni z trawą syntetyczną 10% = 10 punktów;
4)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie nawierzchni poliuretanowej 10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 1.894.200,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 24 kwietnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.04.2019
Data udostępnienia informacji: 16.04.2019