Budowa nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni

Ogłoszenie nr 510179319-N-2020 z dnia 17-09-2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574409-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.38.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45243400-6 Roboty w zakresie budowy plaż, 45246500-8 Roboty budowlane w zakresie promenad, 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych, 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni w obszarze nr 1, na fragmencie gruntu oznaczonym jako działki o nr 3038, 3040, 3041, 3042, 3043, 3146 obr. 0026 Śródmieście na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym pod nazwą „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni”, (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni”, (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) opracowanymi przez firmę Bartłomieja Figur ,,KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne” oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: Uwaga! Zamówienie obejmuje jedynie roboty związane z budową Obszaru nr 1 w ograniczonym zakresie i zgodnie z rysunkiem zakresu terenowego „2018A_PBW_Rys.1.2 – obrys” stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. Uwaga! Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ zawiera: - opinię Biura Plastyka Miasta SMP.7012.3.2018 JP z dnia 08.02.2018 r. - uzgodnienie Eksperta ds. dostępności Miasta Gdyni z dnia 14.02.2018 r. - decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.3.421.248.2019.AR z dnia 15.10.2019 r. - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ – Gd-WOO.420.69.2018.IBA.4 z dnia 13.07.2018 r. - Pozwolenie Konserwatorskie PZK.4125.1.248.2019.CŁ z dnia 04.12.2019 r., - Decyzję nr 17/19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni INZ.8115.17.2019.ASW z dnia 04.12.2019 r. - Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej PNU.6630.875.2019 z dnia 03.12.2019 r. - Uzgodnienie Referatu Uzgodnień Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni UIU.7011.720.2019.AR z dnia 11.12.2019 r. - Uzgodnienie Regionalnego Centrum Informatyki 1241/2019 z dnia 29.11.2019 r., - Uzgodnienie Energa Operator SA nr GA/2/0535/2019 z dnia 18.12.2019 r., Zgodnie z zapisami powyższych Uzgodnień należy o rozpoczęciu i zakończeniu powiadomić: - Nadzór Wodny w Gdyni, - Rejon Dystrybucji Gazu w Gdyni, - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, - Energa Operator – Rejon Dystrybucji w Gdańsku. Zgodnie z zapisami decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, w związku z tym, iż teren budowy położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, należy: - zabezpieczyć teren budowy przed wodami powodziowymi, - prowadzić roboty w okresie korzystnych warunków hydrologicznych, - na bieżąco wywozić odpady poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z zapisami Uzgodnienia Referatu Uzgodnień Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Wykonawca zobowiązany jest: - na czas robót sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia projekt tymczasowej organizacji ruchu w ZDiZ z siedzibą w Gdyni. - przed rozpoczęciem robót przedstawić i zatwierdzić projekt organizacji placu budowy w Referacie Zajęć Pasa Drogowego ZDiZ z siedzibą w Gdyni. Uwaga! W związku z tym, iż kładki piesze są miejscem intensywnie odwiedzanym przez turystów i mieszkańców oraz sąsiadują z innymi istniejącymi elementami infrastruktury m.in. placem zabaw, wszelkie roboty należy wykonać ze szczególną ostrożnością. Uwaga! W związku z tym, iż w rejonie inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia terenu, prace ziemne w rejonie sieci należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Uwaga! W związku z tym, iż kładki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków usługowych należy ogrodzenie i zabezpieczenie terenu zaplanować tak, aby umożliwić ich klientom, pracownikom i dostawcom swobodny dostęp. Obszar 1 – zakres terenowy przedmiotu zamówienia określa rysunek „2018A_PBW_Rys.1.2 – obrys”, stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, w ramach budowy którego należy wykonać w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz urządzeń istniejących, 2) zabezpieczenie drzew istniejących; w uzasadnionych przypadkach, jeżeli podczas kontroli koron drzew zostanie stwierdzone występowanie posuszu mogącego zagrażać użytkownikom kładek, Wykonawca zobowiązany jest usunąć posusz po uzgodnieniu jego zakresu z Zamawiającym. 3) wykonanie demontażu ramy stalowej i jej fundamentów w wejściu na teren Przystani Jachtowej Marina, przekazanie konstrukcji ramy do zasobów Zamawiającego – do kalkulacji należy przyjąć przewiezienie konstrukcji ramy stalowej w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 7 km. 4) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz podbudową, wywóz i utylizacja, 5) rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz podbudową, wywóz i utylizacja, 6) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni kładek pieszych, wywóz i utylizacja, 7) wykonanie robót rozbiórkowych konstrukcji kładek pieszych z krawężników betonowych – pozostawienie części do ponownego wykorzystania (przyjęto 25% krawężników betonowych do pozostawienia i ponownego wykorzystania), pozostałe wywóz i utylizacja, 8) rozbiórka ław pod krawężniki, wywóz i utylizacja, 9) rozbiórka legarów, wywóz i utylizacja, 10) wykonanie demontażu ławek i koszy na śmieci – pozostawienie do ponownego wykorzystania; elementy małej architektury należy odpowiednio zabezpieczyć i składować do czasu ponownego wbudowania, 11) wykonanie demontażu istniejących lamp – słupów oświetleniowych wraz fundamentami – elementy oświetlenia należy odpowiednio zabezpieczyć i składować do czasu ponownego wbudowania, 12) wykonanie robót ziemnych ręcznie i mechanicznie, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 13) zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych rurą osłonową dwudzielną zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w Dokumentacji projektowej, 14) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową zgodnie z Dokumentacją projektową, 15) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową zgodnie z Dokumentacją projektową, 16) wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej, 17) wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych łamanych, 18) wykonania konstrukcji i nawierzchni kładek: a) wykonanie podkładów betonowych C12/15, b) ustawienie krawężników betonowych – materiał z odzysku, c) ustawienie krawężników betonowych – materiał nowy, d) wykonanie palowania pod nawierzchnię kładek pieszych, e) wykonanie konstrukcji i nawierzchni kładek z tworzywa sztucznego barwionego w masie, w kolorze brązowym (wg producenta), – deski ryflowane grubości 4 cm (nawierzchnia kładek), legary, deski łączeniowe, belki oczepowe oraz pale; montowane na łączniki śrubowe ze stali nierdzewnej i łączniki kątowe ze stali ocynkowanej. 19) oświetlenie kładki: a) budowa szafki sterowniczej – sprawdzenie i pomiary, b) wykonanie linii kablowych, c) ustawienie słupów oświetleniowych – elementy z demontażu, d) demontaż oświetlenia – kable wielożyłowe, e) badania i pomiary. 20) montaż ławek i koszy na śmieci – elementy z demontażu, 21) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 5. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 18 lit. e) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) wykonana w całości z tworzywa sztucznego o litej strukturze – bez perforacji, 3) bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości w okresie eksploatacji, 5) kolorystyka nawierzchni – brązowy (wg. Producenta), 6) posiadać kartę techniczną lub kartę katalogową lub kartę produktu dla materiału/ wyrobu budowlanego lub dokument równoważny, zawierający co najmniej informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymienionych w pkt 8 lit. a-c, 7) posiadać atest higieniczny PZH (państwowy Zakład Higieny) lub równoważny, 8) spełniać następujące parametry materiałowe: a) materiał/wyrób budowlany z tworzywa sztucznego, Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiału typu kompozyt tj. z składających się mączki drzewnej lub pyłu drzewnego, wiórów drzewnych. b) odporność na promieniowanie UV, c) odporność na warunki atmosferyczne, d) odporność na mikroorganizmy, e) odporność na oleje, kwasy, sole, ługi, f) neutralny dla środowiska, g) nie wymaga konserwacji, 9) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 8-10 do SIWZ. 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Zamawiający informuje iż, teren budowy zostanie przekazany nie wcześniej niż 14 września 2020 r. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego. 9. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót. 10. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 155) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania konstrukcji kładek, wykonanie nawierzchni kładek. 18. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 21. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 22. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż w terminie 3 dni robocze od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 23. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 24 i 25. 24. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 25. 25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów, 4) badania i pomiary elektryczne, 5) dokumenty o których mowa w ust. 5 pkt 6,7. 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 27. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 28. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 29. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu konstrukcji kładek, 3) wykonaniu nawierzchni kładek. 35. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 34. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45112000-5, 45100000-8, 45243400-6, 45242000-5, 45112720-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1460685.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: HANIMAT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Kod pocztowy: 84-123
Miejscowość: Rekowo Górne
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 938558.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 938558.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1286580.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 13.08.2020
Data udostępnienia informacji: 13.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 13:56 Aktualizacja treści Tomasz Klein
11.09.2020 14:15 zamieszczenie rozstrzygnięcia postępowania Maciej Zaborski
11.09.2020 14:13 zamieszczenie rozstrzygnięcia postępowania Maciej Zaborski
28.08.2020 12:03 Aktualizacja treści Tomasz Klein
13.08.2020 15:32 Dodanie informacji Tomasz Klein