Budowa kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni

Budowa kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni

Zamówienie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a38fd215-1f8b-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382601/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07 11:58
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.6 Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. Sucharskiego w dzielnicy Obłuże w Gdyni
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312634/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.26.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest. budowa kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni, dz. nr 233,235 i 236 obręb 0020 Obłuże, na podstawie opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk Dokumentacji Projektowej w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej - (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projekt budowlano- wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej - (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Projekt nasadzeń zastępczych „Zagospodarowanie terenu. Budowa boisk, bieżni, skoczni oraz dodatkowej infrastruktury” (stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ),
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Zagospodarowanie terenu sportowego przy SP 44. Budowa boisk, bieżni, skoczni oraz dodatkowej infrastruktury” (stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2091000 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2384441,10 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2091000 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 122764065
7.3.4) Miejscowość: ŻUKOWO
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-04
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2091000 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.08.2022
Data udostępnienia informacji: 19.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2022 13:17 Aktualizacja treści Maciej Zaborski