Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Spokojnej w Gdyni.

Ogłoszenie nr 510097720-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Spokojnej w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 527377-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Spokojnej w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.24.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby, 45111000-8 roboty w zakresie burzenia roboty ziemne, 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych, 45233320-8 podbudowa, 45212221-1 roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych, 37451000-4 sprzęt do sportów, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Spokojnej w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych: 3796, 3797 obręb 0019 Mały Kack, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym o nazwie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), projektem budowlano wykonawczym o nazwie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) opracowaną przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 2) zabezpieczenie drzew zagrożonych ewentualnym uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych, 3) wykonanie robót ziemnych, wywóz i utylizacja, 4) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych, 5) wykonanie, na uprzednio przygotowanej podbudowie boiska, nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32 x 17m i powierzchni 544 m2 zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, kolorystyka – RAL 2002 (czerwony ceglasty), 6) wytyczenie oraz malowanie linii boiska: a) do koszykówki – RAL 1016 (żółty siarkowy), b) do piłki siatkowej – RAL 5007 (niebieski brylantowy), c) do piłki nożnej – RAL 9010 (biały alpejski), d) wykonanie logo „Gdynia Sport” zgodnie księgą Znaku i Księgą Identyfikacji Wizualnej na nawierzchni boiska; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed malowaniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo, 7) wykonanie fundamentów tulei montażowych pod słupki sprzętu sportowego, 8) dostawa i montaż: a) dwóch bramkokoszy w postaci gotowych elementów, służących do gry w piłkę nożną lub ręczną oraz w koszykówkę, o wymiarach światła bramki ok. 300 x 200cm oraz głębokości bramki ok. 100cm, wymiary tablicy ok. 110 x 86cm. Kosz zawieszony jest na wysokości 260cm, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN – EN 1176-1:2017-12 lub równoważną, b) tablicy informacyjnej z regulaminem (treść do uzgodnienia z Zamawiającym), 9) wykonanie fundamentów betonowych, 10) wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką o wysokości 4m i długości ok. 98mb z siatki PP, 11) wykonanie przepustów pod ewentualną instalację przewodów oświetleniowych, 12) wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 6 cm o powierzchni ok. 62 m2, 13) wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 8 cm o powierzchni ok. 23 m2, 14) odtworzenie nawierzchni trawiastej dookoła boiska ok. 192 m2, 15) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, 16) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych, Uwaga! Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu sprzętu sportowego w postaci zestawu do siatkówki wraz z tulejami i wykonania fundamentami betonowymi. Dla potwierdzenia Zamawiający załącza wraz z dokumentacją projektową rysunek zamienny. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor - czerwony ceglasty (RAL 2002), 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 60%, d) ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, e) opór poślizgu: e.1) nawierzchnia sucha 80-110, e.2) nawierzchnia mokra 55-110, 10) posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w ust 4. pkt 9) lit. a)-e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, 11) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 8 - 10 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 8. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 155) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 16. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 19. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcie placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 20. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 21. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 22 i 23. 22. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 23. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni, o której mowa ust. 3 pkt. 5, 6) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 6-8 i 10, 7) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowaną nawierzchnię poliuretanową, potwierdzoną przez jej producenta zgodnie z ust. 4 pkt. 8. 27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 32. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu podbudowy boiska, 3) wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, 4) wykonaniu prac montażowych. 34. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 33. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112000-5, 45111000-8, 45212000-6, 45233222-1, 37451000-4, 45223800-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 249026.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Ireneusz Konkel F.H.U. Auto - Sport
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Cieszenie 7 D
Kod pocztowy: 83-334
Miejscowość: Miechucino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 236841.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236841.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285243.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 17.05.2019
Data udostępnienia informacji: 17.05.2019