Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Staffa w Gdyni

Ogłoszenie nr 500105515-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539684-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.11.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111300-1 roboty rozbiórkowe; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych; 45212140-9 montaż urządzeń sportowych; 45112710-5 urządzenie terenów zieleni; 45232130-2 - odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Gdyni przy ulicy Staffa (dawniej ZS nr 10), na podstawie i zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym pod nazwą „Ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót ziemnych wraz z profilowaniem podłoża, 3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 4) wykonanie wokół boiska wielofunkcyjnego obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 5) sfrezowanie co najmniej 4 cm wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni asfaltowej, 6) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej o łącznej powierzchni ok. 448 m², złożonej z następującej konstrukcji: 1) frakcja 0-1,5 mm - warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o grubości ok. 3 mm, 2) warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, 3) frakcja 1-4 mm - warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o grubości min. 11 mm, 4) warstwa stabilizująca elastyczna ET grubości ok. 35 mm, 7) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 6 w następującej kolorystyce: 1) boisko do koszykówki – ciemny niebieski – RAL 5003 wg producenta, 2) boisko do siatkówki i tenisa – jasny niebieski – RAL 5015 wg producenta 8) malowanie linii o grubości 5 cm farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: 1) boisko do koszykówki – żółty siarkowy – RAL 1016 wg producenta, 2) boisko do siatkówki – zielony – RAL 6024 wg producenta, 3) boisko do tenisa – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, 9) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze jasnym niebieskim (RAL 5015 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 10) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: 1) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z siatką łańcuchową, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006, 2) dwóch aluminiowych uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego o wysokości 2,54 m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 12,80 m, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, 3) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, 11) wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż jednego z boków boiska, wykonanego z elementów prefabrykowanych zgodnych z normą PN-EN 1433:2005 i zmianą A1 PN-EN1433:2005/A1:2007 o parametrach: 1) klasa obciążenia min. A15, 2) ruszt żeliwny lub stalowy ocynkowany, systemowo mocowany do koryta odwadniającego, 12) wykonanie trawników dywanowych siewem, 13) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 6 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13 mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥60 %, d) odporność na ścieranie w aparacie Tabera ≤ 2 g, e) opór poślizgu: - nawierzchnia sucha 80-110, - nawierzchnia mokra 55-110, 10) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ, 11) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. a) – e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 9 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w dniu 22 czerwca 2018 roku. 8. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 18. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 19. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 20. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 21 i 22. 21. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 22. 22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 6, 7, 8, 11, 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 24. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 25. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 26. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 29. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 30. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 31. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), osób do realizacji, czynności polegających na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności: 1) przygotowawczych i rozbiórkowych, 2) ziemnych, 3) wykonania podbudowy boiska i obrzeży, 4) wykonania obrzeży, podbudowy i nawierzchni chodników, 5) wykonania fundamentów betonowych, 6) wykończeniowych i odtworzenia trawników. 32. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 31. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233222-1, 45212140-9, 45232130-2, 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 246550.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ireneusz Konkel Firma Handlowo-Usługowa Auto-Sport
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Cieszenie 7D (poczta Miechucino)
Kod pocztowy: 83-334
Miejscowość: Cieszenie
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 144402
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144402
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154517.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.05.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018