Budowa boiska przy SP nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji

Ogłoszenie nr 500288994-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 619093-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 500235334-N-2018; 500238446-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.71.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni przy ulicy Starodworcowej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym pod nazwą: „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 na działkach nr 2093 i 2094, obręb 0027 Wielki Kack” (stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ), opracowanymi przez Pracownię projektową ATELIER HARMOZA Spółka z o. o., specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – Etap 1, - „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni , ul. Starodworcowa 36 na działkach nr 2093 i 2094, obręb 0027 Wielki Kack” (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do SIWZ). 3. Zakres prac Etapu I będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) usunięcie wraz z wywiezieniem warstwy gruntu grubości 20 cm, 4) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm posadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 5) wykonanie zabezpieczenia obrzeży nakładką z poliuretanu, 6) wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy (34m x 64m) składającej się z warstw: a) warstwa trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyclingu o wysokości min. 45 mm - max 55 mm powyżej maty, b) warstwa z maty prefabrykowanej PE o grubości 15 - 20 mm przepuszczalnej dla wody opadowej z uwagi na charakter systemu odprowadzenia wód opadowych, c) warstwa systemowej podbudowy polipropylenowej w formie skrzynek retencyjno-rozsączających o grubości min. 85 mm, d) warstwa pospółki zagęszczona (nVSS‹2,5), e) warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, f) wyrównany i zagęszczony grunt rodzimy, g) wykonanie nawierzchni w kolorze zielonym, h) wklejenie linii w kolorze białym, i) wykonanie 2 kompletów loga Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska do piłki nożnej; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/, 7) wykonanie przy boisku nowej nawierzchni z płyt betonowych ażurowych meba wypełnionych piaskiem, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową kostki betonowej o następującej konstrukcji: a) warstwa z płyt betonowych ażurowych meba, b) warstwa podsypki cementowo-piaskowej, c) warstwa odsączająca podsypka piaskowa zagęszczona, 8) wykonanie ciągu pieszego wzdłuż boiska w miejsce istniejącego z wykorzystaniem kostki z rozbiórki (przyjęto 30 % kostki nowej) o następującej konstrukcji: a) warstwa kostki betonowej w kolorze szarym, b) warstwa podsypki cementowo-piaskowej, c) warstwa odsączająca podsypka piaskowa zagęszczona, 9) dostawę i montaż wyposażenia boiska w postaci: a) tablicy informacyjnej z regulaminem, b) czterech chorągiewek uchylnych z poliwęglanu, 10) montaż zdemontowanych istniejących dwóch bramek do piłki nożnej o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, 11) montaż zdemontowanych dwóch piłkochwytów za bramkami, 12) wykonanie nowych dwóch piłkochwytów wzdłuż bocznej linii boiska, 13) wykonanie umocnienia skarpy wraz z montażem siedzisk na wykonanej konstrukcji, 14) wykonanie łapacza piasku, 15) wykonanie obsiania terenu trawą, 16) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, 17) Uwaga: Załączony do SIWZ projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ obejmuje wszystkie etapy inwestycji. Objęte nim roboty budowlane nie dotyczą w niniejszym postępowaniu realizacji robót budowlanych w następującym zakresie: wykonania boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkówki, bieżni, zeskoczni do skoku w dal. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych objętych dokumentacją wykonawczą, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ za wyjątkiem wymiany istniejących na słupach opraw oświetleniowych. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt 6 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 5) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 6) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 7) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02, 8) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 9) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny dla trawy syntetycznej i granulatu, 10) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na okres minimum 5 lat liczony od daty odbioru końcowego przez producenta na tę nawierzchnię, 11) oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods dla poziomu FIFA 1 STAR lub być zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf (dostępny na stronie www.fifa.com) z października 2015 roku dla poziomu FIFA Quality, co powinno zostać potwierdzone posiadanym na innym obiekcie przez oferowany system nawierzchni stosownego certyfikatu minimum FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro lub FIFA Quality) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna łącznie z granulatem EPDM lub SBR lub TPE lub inny niezależnie od zastosowanej podbudowy), Zamawiający wymaga powyższego certyfikatu ze względu na możliwe użytkowanie nawierzchni przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 12) spełniać następujące wymagane parametry techniczne nawierzchni przez Zamawiającego: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony preferowany w różnych odcieniach, c) wysokość włókna powyżej maty: min 45 mm – max 55mm, 13) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt 12 lit. a) – c), 14) posiadać gwarancję producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie na okres minimum 5 lat liczony od daty odbioru końcowego, potwierdzoną przez producenta trawy syntetycznej, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 15) zapisy SIWZ dotyczące parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone dokumentacje projektowe stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 – 10 do SIWZ z zastrzeżeniem zakresu robót budowlanych i uwagi o której mowa w ust. 3 pkt. 17. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 8. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( t.j.Dz.U 2017r. poz. 1226) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. Z uwagi na prace prowadzone na terenie szkoły Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na aspekt zabezpieczania terenu budowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 18. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 19. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 20. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 21 i 22. 21. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 22. 22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02 nawierzchni, o której mowa w ust. 4 pkt 7, 6) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 8-11 oraz 13-15, 7) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane. 23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 24. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 25. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy (trzydzieści sześć miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 60 miesięcy (sześćdziesiąt miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowaną nawierzchnię ze sztucznej trawy i granulat. 26. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie do 7 dni. 27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 29. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 30. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 31. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), osób do realizacji, czynności polegających na: 1) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności: a) robót związanych z ułożeniem nawierzchni ze sztucznej trawy, b) robót betoniarskich i zbrojarskich, c) robót montażowych i instalacyjnych, d) robót brukarskich. 32. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 33. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 32. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 34. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 8-10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262210-6, 45262310-7, 45262300-4, 45233200-1, 45111291-4, 45342000-6, 37451000-4, 45421160-3, 45231300-8, 45232000-2, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 i 7 Ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa na obecnym etapie postępowania kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wyniku czego postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 387. § 1. kc Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna i § 2. Strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gdynia, dnia 26 października 2018 roku.

INFORMACJA O PONOWNEJ  OCENIE OFERT 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na dostrzeżone wady postępowania na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji”  dokona ponownej oceny ofert i poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.71.2018                       
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 - etap I inwestycji
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły dwie oferty

2.    Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).

3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 25%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 15%:

4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Patryka Walasek Zakład Usługowy „JAMPICH”  z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Ostrogórskiej 32. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 1.488.997,30 zł.
 
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 02 listopada 2018 roku.
 
Ze względu na posiadane środki w planie budżetowym Zamawiający wyznacza termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30.12.2018r.
 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania nn. pisma faksem na nr 58 622 11 64/ lub 58  622 35 74 lub mailem: przetargi@gdyniasport.pl.
 
Do wiadomości:
1.     Wykonawcy
2.     a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2018
Data udostępnienia informacji: 26.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2018 14:51 Aktualizacja treści Anna Urbańska
26.10.2018 15:19 Aktualizacja treści Anna Urbańska
26.10.2018 12:09 Dodanie informacji Anna Urbańska