Budowa boiska na terenie Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 2 (dawniej ZS nr 10) przy ul. Staffa w Gdyni

Ogłoszenie nr 500245210-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 2 (dawniej ZS nr 10) przy ul. Staffa w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 615172-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 2 (dawniej ZS nr 10) przy ul. Staffa w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.66.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111300-1 roboty rozbiórkowe; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych; 45212140-9 montaż urządzeń sportowych; 45112710-5 urządzenie terenów zieleni; 45232130-2 - odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni przy ulicy Staffa uzyskanej z demontażu, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZS nr 10 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) opracowanym przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie robót rozbiórkowych, wywóz i utylizacja, 3) wykonanie robót ziemnych i profilowanie podłoża, wywóz wybranego gruntu, 4) wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej na terenie inwestycji, 5) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię ze sztucznej trawy, 6) wykonanie obrzeży betonowych ustawionych na ławie betonowej, 7) transport zdemontowanej trawy z Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni w ilości 2300m2, 8) wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz zasypem uzyskanej z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby oraz uzupełnienie zasypu o powierzchni 2265 m2. Dodatkowy zasyp z granulatu syntetycznego powinien być potwierdzony Atestem Higienicznym, 9) malowanie linii w kolorze białym, 10) ustawienie 4 chorągiewek narożnych wraz tulejami, 11) ustawienie tablicy z regulaminem, 12) wykonanie remontu istniejącego oświetlenia - montaż 6 wysięgników wraz z oprawami LED – 12 szt. o parametrach: strumień świetlny min, 28000lm, klasa szczelności IP 65, ochrona przed uderzeniami IK 07, certyfikat CE, 13) oczyszczenie betonowych elementów trybun z farby i roślinności, 14) montaż nowych siatek na istniejących bramkach, 15) dostawa i montaż piłkochwytów, 16) oczyszczenie siedzisk oraz murków wraz z malowaniem konstrukcji w miejscach naruszonych korozją, 17) montaż nakładek gumowych na obrzeża betonowe, 18) wykonanie trawników wraz z dostawą czarnoziemu, 19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 20) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 9 do SIWZ. 5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót. 8. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejsze niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania i przedstawi dokumenty potwierdzające doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. 16. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 19. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 20. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 21. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 22 i 23. 22. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 23. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) atest PZH granulatu uzupełniającego, 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W takim przypadku termin odbioru nie ulega wydłużeniu. 26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 32. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), osób do realizacji, czynności polegających na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności: 1) wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 2) wykonania robót ziemnych, 3) wykonania podbudowy oraz nawierzchni boiska i obrzeży, 4) remontu istniejącego oświetlenia, 5) wykonania obrzeży, podbudowy i nawierzchni chodników, 6) wykonania fundamentów betonowych, 7) wykończeniowych i odtworzenia trawników. 33. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 34. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 32. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233222-1, 45212140-9, 45112710-5, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg ograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 2 (dawniej ZS nr 10) przy ul. Staffa w Gdyni”. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27 września 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018