Budowa boiska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reja w Gdyni

Ogłoszenie nr 74474 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Gdynia: Budowa boiska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reja w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 34063 - 2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reja w Gdyni
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.11.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego w Gdyni przy ulicy Reja, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Remont boiska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reja w Gdyni” opracowanym przez „Kremer Graf” Sebastian Kremer, (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ).
2.Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót ziemnych,
2) rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i obrzeżem oraz ich utylizacja,
3) demontaż uszkodzonych paneli ogrodzenia i ich utylizacja- 7sztuk,
4) demontaż i ponowny montaż istniejących bramek do piłki ręcznej,
5) demontaż wraz z utylizacją dwóch istniejących koszy do koszykówki,
6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm wraz z podbudową tuż przed głównym wejściem na płytę boiska będącym wejściem dla osób niepełnosprawnych,
7) od północnej i południowej strony za obrzeżem boiska do granicy ogrodzenia, wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm z podbudową,
8) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną: - kruszywo łamane o śr. 0-6mm- grubość 5cm, - kruszywo łamane o śr.5-40mm- grubość 15cm, - zagęszczona podsypka piaskowa – grubość 10cm.
9) wykonanie na podbudowie z kruszywa i podsypki piaskowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej, o wymiarach 19,84 x 30,04 m i powierzchni 596 m2, złożonej z następującej konstrukcji:
a) warstwa podkładowa stabilizująca przepuszczalna dla wody wykonana z kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i jednoskładnikowego spoiwa poliuretanowego – grubość min 35mm,
b) warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR – grubość min 11mm,
c) warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu EPDM – grubość około 3mm.
10) wykonanie wokół boiska obrzeży betonowych oraz w razie problemów z ich wykonaniem tymczasowy demontaż paneli ogrodzenia i ponowny ich montaż,
11) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 2 w następującej kolorystyce - czerwony ceglasty – RAL 2002 wg producenta,
12) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce:
a) boisko do piłki ręcznej– biały alpejski – RAL 9010 wg producenta,
b) boisko do koszykówki– żółty siarkowy – RAL 1016 wg producenta,
13) wykonanie loga „Gdynia sport” w kole centralnym; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport,
14) wykonanie nadbudowy istniejących fundamentów pod słupki ogrodzenia w miejscach, w których poziom płyty boiska jest wyższy niż poziom istniejących fundamentów ze względu na podwyższenie płyty boiska, istniejące fundamenty pod słupki ogrodzenia należy nadbudować o ok. 10-20cm,
15) dostawę i montaż wyposażenia w postaci:
a) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650mm, wysokość do obręczy 3050 mm, wymiar tablicy 1600x1100 mm. W skład kompletu montażowego kosza wchodzą: fundamentowe tuleje montażowe, słup z giętego profilu stalowego, tablica stalowa z kraty ażurowej, obręcze stalowe z siatką łańcuchową, elementy montażowe, kosz powinien posiadać atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006P,
b) paneli w miejsce zdemontowanych 7 sztuk oraz dostawa 10 sztuk paneli zapasowych,
c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym,
d) siatek do istniejących bramek.
16) niwelacja fragmentu terenu przyległego do projektowanego poziomu posadowienia płyty boiska,
17) wykonanie spocznika z kostki betonowej przy wejściu na teren boiska od strony zachodniej
18) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV: 45111000-1, 45112000-5, 37451000-4, 45223800-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT295826.31
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Rajmund Zalewski TORAKOL,  ,  Koszczały 9,  88-210,  Dobre,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166951,13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159900
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197607,52
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.04.2017
Data udostępnienia informacji: 26.04.2017