Budowa boisk o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni

Ogłoszenie nr 500038393-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boisk o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554209-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boisk o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.52.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do koszykówki i boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego w Gdyni przy ulicy Rozewskiej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym pod nazwą „Budowa boisk do piłki koszykowej i piłki siatkowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej w Gdyni” opracowanym przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM”, (stanowiącym odpowiednio załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót ziemnych wraz z profilowaniem podłoża, 3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi o wymiarach 100x30x8cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi o wymiarach 100x30x15cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 5) wykonanie rur ochronnych (osłonowych) o średnicy 110 mm na istniejący przewód instalacji oświetlenia boisk, 6) wykonanie wokół boiska do koszykówki i boiska do siatkówki i tenisa obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 7) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej o łącznej powierzchni ok. 540 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) frakcja 0-1,5 mm - warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o grubości ok. 3mm, b) warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, c) frakcja 1-4 mm - warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o grubości min. 11mm, d) wykonanie podbudowy betonowej o grubości 10 cm ze zbrojeniem rozproszonym, dylatowanej, e) wykonanie warstwy odsączającej w postaci podsypki piaskowej zagęszczonej o grubości 15 cm. 8) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 7 w następującej kolorystyce: a) boisko do koszykówki – czerwony ceglasty – RAL 2002 wg producenta, b) boisko do siatkówki i tenisa – niebieski – RAL 5015 wg producenta 9) malowanie linii o grubości 5 cm farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: a) boisko do koszykówki – żółty siarkowy – RAL 1016 wg producenta, b) boisko do siatkówki – zielony – RAL 6001 wg producenta, c) boisko do tenisa – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, 10) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska do koszykówki; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 11) wykonanie loga Gdynia w pasach bocznych boiska do siatkówki i tenisa; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze niebieskim (RAL 5015 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 12) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: a) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z siatką łańcuchową, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006, b) dwóch aluminiowych uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego o wysokości 2,54m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 9,50m, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji ramy stalowej ocynkowanej i malowanej, o tarczy tablicy wykonanej z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego o wymiarach 50x70cm, posadowionej za pośrednictwem fundamentów prefabrykowanych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, 13) dostawę i montaż siedzisk na konstrukcji stalowej ocynkowanej na 50 miejsc, 14) wyrównanie i pomalowanie istniejącego murku ogrodzeniowego od strony południowej, 15) wykonanie piłkochwytu o wysokości 3 m przy boisku do siatkówki i tenisa, 16) wykonanie piłkochwytu o wysokości 4 m przy boisku do koszykówki montowanego w tulejach z możliwością użytkowego montażu i demontażu, 17) wykonanie trawników dywanowych siewem, 18) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233222-1, 45212140-9, 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 388579.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Rajmund Zalewski TORAKOL
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Koszczały 9
Kod pocztowy: 88-210
Miejscowość: Dobre
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 287810,16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210822
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 326056,74
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.10.2017
Data udostępnienia informacji: 04.10.2017