Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

Ogłoszenie nr 510159177-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545278-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540102486-N-2020, 540104107-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.21.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45111000-8 roboty w zakresie burzenia: roboty ziemne, 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby, 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, dz. nr 429/2, 444, 874/2, obręb 0016 Kamienna Góra, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym pod nazwą „Budowa ścieżki na Bulwarze Nadmorskim”, (stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa ścieżki na Bulwarze Nadmorskim”, (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka ,,INDOM Mieczysław Tkaczyk’’ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Uwaga! Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie części robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiot niniejszego postępowania NIE OBEJMUJE: - usuwania drzew – 7 szt., - usuwania krzewów – 500 m2, - przesadzenia drzew – 30 szt. W/w zakres robót zostanie wykonany przed terminem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. Wykonawca w cenie ofertowej i w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia powyższych elementów objętych zakresem dokumentacji projektowej 3. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. ID wniosku 2017/146. 5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: Uwaga! Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ zawiera: - Pozwolenie Konserwatorskie PZK.4125.1.251.2019.MPR z dnia 04.12.2019 r., - Uzgodnienie Energa Operator SA nr 2/0189/2019 z dnia 15.03.2019 r., - Uzgodnienie Energa Oświetlenia Sp. z o. o. nr 77/019 z dnia 05.03.2019 r., - Uzgodnienie PEWIK Gdynia Sp. z o. o. 647/19/TT z dnia 25.11.2019 r., - Uzgodnienie Regionalnego Centrum Informatyki 1179/2019 z dnia 20.11.2019 r., - Uzgodnienie Referatu Uzgodnień Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni UIU.7011.662.2019.AR z dnia 04.02.2020 r. Zgodnie z zapisami powyższych Uzgodnień należy o rozpoczęciu i zakończeniu powiadomić gestorów sieci infrastruktury podziemnej. Jednocześnie zgodnie z zapisami Uzgodnienia nr UIU.7011.662.2019.AR z dnia 04.02.2020 r. należy: - o rozpoczęciu i zakończeniu robót w pasie drogowym powiadomić ZDiZ w Gdyni, - Wykonawca na czas robót zobowiązany jest uzyskać zezwolenie zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót z ZDiZ z siedzibą w Gdyni, Uwaga! W związku z tym, iż bieżnia przebiega w bliskim sąsiedztwie oraz bezpośrednio nad istniejącą infrastrukturą podziemną, wszelkie roboty w tych obszarach należy wykonać ręcznie i ze szczególną ostrożnością. Jednocześnie w obszarach, w których bieżnia zbliża się do skarpy na odległość mniejszą niż 2 m należy roboty prowadzić tak, aby nie naruszyć stateczności skarpy. Dopuszczalna masa sprzętu poruszającego się po terenie budowy to 18 ton. 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz urządzeń istniejących, 2) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja, Uwaga! Wykonując zakres robót ziemnych należy stosować się do zapisów uzgodnienia z Energa Operator SA nr 2/0189/2019 z dnia 15.03.2019 r., uzgodnienia z Energa Oświetlenia Sp. z o. o. nr 77/019 z dnia 05.03.2019 r. oraz uzgodnienia z PEWIK Gdynia Sp. z o. o. 647/19/TT z dnia 25.11.2019 r. 3) wykonanie koryta mechanicznie, a także ręcznie w pobliżu istniejących instalacji podziemnych i skarpy, wywóz i utylizacja, 4) wykonanie warstwy odsączającej, 5) wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych łamanych, 6) wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej, 7) wykonanie nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej o długości 592 mb, o następującej konstrukcji: a) warstwa dynamiczna o frakcji 0-16, o gr. 50 mm, b) warstwa nawierzchni mineralnej o frakcji 0-8, o gr. 30 mm, 8) dostawa i montaż obiektów małej architektury: a) tablica informacyjna z regulaminem - 2 szt. - o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Tarcza tablicy wykonana ze spienionej płyty PVC, zamontowana do konstrukcji. Tablica ma zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Uwaga! Zamawiający zmienia treść i wygląd tablicy informacyjnej względem przedstawionej w dokumentacji projektowej. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże mailowo wzór tablicy z regulaminem. Treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 9) wykonanie trawników siewem, 10) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 6. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 5 pkt. 7 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do uprawiania dyscyplin sportowych w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 3) posiadać atest PZH lub równoważny, 4) być przepuszczalna dla wody, 5) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 7. Tablica informacyjna z regulaminem, o której mowa w ust. 5 pkt 8 lit. a) musi posiadać logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni (dostępne na stronie http://gdyniasport.pl). Treść tablicy musi być zgodna z Zasadami stosowania tablic informacyjnych dla zadań realizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto stanowiące załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 11 VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 r. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 8 - 10 do SIWZ. 9. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 10. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Zamawiający informuje iż, teren budowy zostanie przekazany nie wcześniej niż 21 września 2020 r. 11. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót. 12. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 13. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 155) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 14. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 15. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 17. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 18. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 19. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 20. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 22. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 23. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 24. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 25. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 26 i 27. 26. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 27. 27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów, 4) wszelkie geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 28. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 29. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 30. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 31. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 33. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 35. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 36. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu podbudowy, 3) wykonaniu nawierzchni. 37. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 36. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0, 45112000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W trakcie oceny ofert odrzucono na podstawie art. 89 Ustawy ofertę NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie sp. j. Ceny pozostałych ofert przekraczają kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 29.05.2020
Data udostępnienia informacji: 29.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2020 10:49 Aktualizacja treści Tomasz Klein
16.07.2020 15:08 Aktualizacja treści Tomasz Klein
16.07.2020 15:07 Aktualizacja treści Tomasz Klein
24.06.2020 13:29 Aktualizacja treści Tomasz Klein
15.06.2020 14:50 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
10.06.2020 14:06 Dodanie informacji Maciej Zaborski