Informacja o wyborze - na remonty utrzymaniowe nawierzchni dróg i ulic w Gdyni w rejonie III

RZ-EZP.271.50.2017/IK                                                                                  Gdynia, 24.05.2017r.                                            
                                   
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty utrzymaniowe nawierzchni dróg i ulic w Gdyni w rejonie III, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych
 
Poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie ofert, które zostały złożone w powyższym postępowaniu.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część I – Rejon I:  8 289 876,74 zł brutto,
Część II – Rejon II: 7 037 604,17 zł brutto,
Część III – Rejon III: 7 182 856,79 zł brutto.
 
 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
 
 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część

Cena

brutto oferty

[zł]

Okres gwarancji i rękojmi, termin wykonania robót budowlanych,

warunki płatności

1.

FIRMA BUDOWLANO – DROGOWA

MTM S.A.

ul. Hutnicza 35

81-061 Gdynia

Część 1 – Rejon I

8 387 008,70

Zgodnie z siwz

Część 3 – Rejon III

7 380 801,90

2.

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

Część 2 – Rejon II

6 684 987,31

Zgodnie z siwz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 25.05.2017
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017