Zakup usług kremacji zwłok i szczątków ludzkich - EZP/02/2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne,
 o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Zakup usług kremacji zwłok i szczątków ludzkich” - sygnatura postępowania EZP/02/2022
 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZIELEŃ” Sp. z o.o.
adres siedziby: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 76
 
Uzasadnienie: w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega odrzuceniu i w kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
-  (art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja:


Nr oferty Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty Kryterium
Cena
- pkt.
Kryterium
Termin wykonania
- pkt.
Łączna
ilość
pkt.
UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
60,00 40,00 100,00 -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 12.10.2022
Data udostępnienia informacji: 12.10.2022