Zakup ciągnika wraz z osprzętem - EZP/01/2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne,
o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” - sygnatura postępowania EZP/01/2022
 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Cemarol Sp. z o.o.
adres siedziby: ul. Główna 89 76-251 Kobylnica
Oddział Luzino adres: ul. Wilczka 49A 84-242 Luzino
 
Uzasadnienie: w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega odrzuceniu, a cena oferty mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kryterium oceny ofert oferta otrzymała 100 pkt. - (art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja:

Nr oferty​ Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty Kryterium
Cena
 
- pkt.
Kryterium
Termin dostawy
- pkt.
Kryterium
Okres gwarancji
  - pkt.
Łączna ilość
pkt.
UWAGI
       1 Cemarol Sp. z o.o.
ul. Główna 89
76-251 Kobylnica
Oddział Luzino
ul. Wilczka 49A
84-242 Luzino
60,00 30,00 10,00 100        _Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022