Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (w 2019 r.)- sygn. postęp. EZP/02/2018.

I N F O R M A C J A
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

„Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”               (część 1,2 i 3) -
sygn. postępowania EZP/02/2018.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że
 
I.     Dotyczy części pierwszej zamówienia:
 
1)      na Wykonawcę części pierwszej zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o. adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)      przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna ilość
  -pkt
  UWAGI
    1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
  5,10         3        1     9,10        -
    2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
    6         3        1       10         -
    3 Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
  5,27         3        1     9,27        -

3)  Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II.     Dotyczy części drugiej zamówienia:
 
1)        na Wykonawcę części drugiej zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o. adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)        przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna ilość
  -pkt
       UWAGI
    1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
 5,15         3          1      9,15            -
    2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
   6        3          1       10           -
    3 Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 5,20        3          1      9,20            -
3)  Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


III.     Dotyczy części trzeciej zamówienia:
 
1)   na Wykonawcę części trzeciej zamówienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o., adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)   przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr
oferty
Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz adres siedziby Wykonawcy
 Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna ilość
  -pkt
  UWAGI
     1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
  4,39       3      1       8,39        -
     2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
    6       3      1       10       -
     3 Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
  5,22        3       1      8,22       -
3)   Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 08.11.2018
Data udostępnienia informacji: 08.11.2018