Rozbudowa oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro na:
 
Rozbudowę oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni "
Nr EZP 05/2015
 
 
działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o:
 
I.     Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
 
Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
ELDO P.P.H.U. Sławomir Dobryłko
ul. Szkutnicza 6
 81-198 Rewa
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

 
Kryterium oceny:
„Cena"
 
Kryterium oceny:
„Okres udzielonej gwarancji i rękojmi"
 
Łączna punktacja
 
Uwagi
 
1
Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa „INSTAL-BUD"
Jerzy Labudda
84-242 Luzino, ul. Robotnicza 3
 
-
 
-
 
-
 
Wykonawca wykluczony
 
2
Przedsiębiorstwo „Volfram" Sp.j. Mokrzycki, Podgórski
84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16
 
6,9 pkt
 
 
0,5 pkt
 
7,4 pkt
 
-
 
3
ELDO P.P.H.U. Sławomir Dobryłko
81-198 Rewa, ul. Szkutnicza 6
 
9,5 pkt
 
0,3 pkt
 
9,8 pkt
 
-
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 23.10.2015
Data udostępnienia informacji: 23.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.10.2015 13:33 Dodanie informacji Jarosław Turosz