Modernizacja kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie - sygn. postępowania EZP/02/2020

INFORMACJA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:           
„Modernizację kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie” /postępowanie nr 2/- sygn. postępowania EZP/02/2020.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że
 
1)   na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „IMPERIUM” Daniel Wiczling                                        
adres siedziby:  83-300 Kartuzy, ul. Nowe Osiedle 12/2a
 
Uzasadnienie: Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, przedstawia korzystny bilans ceny i pozacenowych kryteriów oceny ofert odnoszących sie do przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych)
 
2)    przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko oraz
adres siedziby albo miejsca zamieszkania wykonawcy
Cena
oferty
-pkt
Termin wykonania
- pkt
Okres gwarancji i rękojmi
- pkt
Łączna
ilość
punktów
UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „IMPERIUM” Daniel Wiczling
83-300 Kartuzy, ul. Nowe Osiedle 12/2a
   6,00        0,9       1,0      7,9      -


3) Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 31.07.2020
Data udostępnienia informacji: 31.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2020 14:35 Korekta Jarosław Turosz