Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych - EZP/07/2021 - postępowanie nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne,
 o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp) na „Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych” - sygnatura postępowania EZP/07/2021
 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „STOLARNIA TWARÓG” Janusz Twaróg
adres siedziby: 64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2 
 
Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega odrzuceniu. W kryterium oceny oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów – 96,23. Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
-  (art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja:


Nr
oferty
Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty Kryterium
Cena
- pkt.
Kryterium
Termin dostawy
- pkt.
Łączna ilość
pkt.
UWAGI
1 Stolarstwo Produkcyjno-Usługowe SPECWOOD
Łukasz Pulkowski
ul. 3 Maja 76
09-227 Szczutowo
60,00 20,00 80,00 -
2 PPH STOLARNIA TWARÓG
Janusz Twaróg
ul. Ogrodowa 2
64-820 Szamocin
56,23 40,00 96,23 -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 21.12.2021
Data udostępnienia informacji: 22.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2021 12:02 Korekta Jarosław Turosz