Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - sygn. postęp EZP 06/2019

INFORMACJA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” sygn. postępowania EZP/06/2019.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że

 1)   na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
PPH „STOLARNIA TWARÓG” Janusz Twaróg                                           
adres siedziby:  64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2
 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)    przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko oraz
adres oferenta
Cena
-pkt
 Termin dostawy
- pkt
     Termin     płatności
faktury
 -pkt
    Łączna  
      ilość
      pkt
UWAGI

    1


PPH „STOLARNIA TWARÓG” Janusz Twaróg                                            64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2 6,00 3,00 1,00 10,00         -
   
    2

„STOL-TRUM”
Władysław Zygmunt Pęciak            
Biała 67 98-332 Rząśnia
4,86 3,00 1,00 8,86         -

3) Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 27.12.2019
Data udostępnienia informacji: 27.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2019 12:18 Korekta Jarosław Turosz
27.12.2019 12:17 Korekta Jarosław Turosz
27.12.2019 12:16 Korekta Jarosław Turosz
27.12.2019 12:16 Korekta Jarosław Turosz
27.12.2019 12:15 Korekta Jarosław Turosz
27.12.2019 12:14 Korekta Jarosław Turosz
27.12.2019 12:13 Korekta Jarosław Turosz