Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - sygn. postęp EZP 04/2020

INFORMACJA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” - sygn. postępowania EZP/04/2020.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że:

 1) na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
PPH „STOLARNIA TWARÓG” Janusz Twaróg                                           
adres siedziby:  64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2
 
Uzasadnienie: Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2) przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:
Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko oraz
adres oferenta
Cena
-pkt
 Termin dostawy
- pkt
Termin     płatności
faktury
 -pkt
Łączna  
ilość
pkt
          UWAGI
     1 PPH „STOLARNIA TWARÓG” Janusz Twaróg 64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2 6,00 3,00 1,00 10,00 -
     2 „STOL-TRUM”
Władysław Zygmunt Pęciak
Biała 67 98-332 Rząśnia
5,47 3,00 1,00 9,47 -


3) Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 07.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2020 12:03 korekta rozmieszczenia wyrazów w tabelce Jarosław Turosz