Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 


Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na: 

DOSTAWĘ TRUMIEN I AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH” NR EZP 02/2015 


 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o:


 I.     Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:  


Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę: 


       Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „STOLARNIA-TWARÓG"

                               Janusz Twaróg                                                         

Szamocin, ul. Ogrodowa 2  (64-820 Chodzież)


 Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).  


II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Cena                 (waga 60%)Jakość asortymentu(waga 40%) Łączna pkt
 1 „STOL-TRUM” Władysław Pęciak Biała 67 (98-332 Rząśnia)  5,52 pkt  4,00 pkt 9,52 pkt
 2 PPH „STOLARNIA-TWARÓG” Janusz Twaróg  (64-820) Szamocin, ul. Ogrodowa 2 6,00 pkt  4,00 pkt 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 23.06.2015
Data udostępnienia informacji: 23.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2015 12:49 Korekta Jarosław Turosz
23.06.2015 12:45 Dodanie informacji Jarosław Turosz