Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę paliw płynnych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych  w Gdyni

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych – EZP 03/2012.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy:


LOTOS PALIWA Sp. z o.o. 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135


Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje cenę, która mieści się w kwocie, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia.


Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:                        Nazwa (firma)                            Liczba pkt          Łączna
                   albo imię i nazwisko oraz                   kryterium       punktacja
Numer             siedziba, miejsce zamieszkania,         CENA
oferty                   adres wykonawcy            
                                                                     
                                                                      
                                                           

                    LOTOS PALIWA Sp. z o.o                     100                100
                 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 
  

   
   
   
    


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 03.12.2012
Data udostępnienia informacji: 03.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2012 11:03 Dodanie informacji Jarosław Turosz