Budowa ścian urnowych (kolumbariów) na gdyńskich cmentarzach komunalnych" sygn. postęp EZP 01/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
„Budowę ścian urnowych (kolumbariów) na gdyńskich cmentarzach komunalnych przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej  w Kosakowie” (część 1 i 2) - sygn. postępowania EZP/01/2018.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że
 
I.          Dotyczy części pierwszej zamówienia:
 
1)       na Wykonawcę części pierwszej zamówienia wybrano firmę:
 
AM-FOR Arkadiusz Fortuna
adres siedziby: Aleja Kazimierza Wielkiego 5 87-800 Włocławek
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
 
2)       przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
    Cena
    -pkt


Termin wykonania      zamówienia

- pkt
 
          Okres               gwarancji         i rękojmi
     -pkt
       Łączna
         ilość
         - pkt

    UWAGI
1  IMR Sp. z o..o
Kartoszyno, ul. Leśna 3
84-110 Krokowa
  3,80              0,6          0,6          5,00          -
2 AM-FOR Arkadiusz Fortuna
Aleja Kazimierza Wielkiego 5
87-800 Włocławek
  6,00             0,00        1,00         7,00          -


3)         Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 


II.    Dotyczy części drugiej zamówienia:
 
1)    na Wykonawcę części drugiej zamówienia wybrano firmę:
 
AM-FOR Arkadiusz Fortuna
adres siedziby: Aleja Kazimierza Wielkiego 5 87-800 Włocławek
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
 
2)  przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:


Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
    Cena
    -pkt
Termin wykonania      zamówienia
- pkt
Okres               gwarancji          i rękojmi
     -pkt
        Łączna
         ilość
         - pkt
UWAGI
      1 IMR Sp. z o..o
Kartoszyno, ul. Leśna 3
84-110 Krokowa
5,48 0,6 0,6 6,68
    2 AM-FOR Arkadiusz Fortuna
Aleja Kazimierza Wielkiego 5
87-800 Włocławek
6,00 0,00 1,00 7,00

 
3)                   Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 23.04.2018