Wynik postępowania nr 1/EXP/PN/2016 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach CNE w Gdyni

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach CNE w Gdyni - 1/EXP/PN/2016.
 
 
I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni złożono następujące oferty:

1. Konsorcjum CLAR SYSTEM S.A. - Lider, Clar Serwis Sp. Z o.o., Solom - Bayard Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, cena brutto miesięczna: 17.734,14 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 115.271,91 zł.

2. Konsorcjum DGP Clean Partner Sp. Z o.o. - Lider Konsorcjum, ul. Najświętszej Maryi Panny 5E, 59-220 Legnica, DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najświętszej Maryi Panny 5E, 59-220 Legnica,
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, cena brutto miesięczna: 21.738,56 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 138.846,29 zł. Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy PZP Zamawiający dokonał poprawienia omyłki rachunkowej - skorygowana cena brutto za cały okres zamówienia: 140.950,02 zł.

3. IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, cena brutto miesięczna: 22.125,24 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 143.814,06 zł. Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy PZP Zamawiający dokonał poprawienia omyłki rachunkowej - skorygowana cena brutto za cały okres zamówienia: 143.457,20 zł.

4. Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, ul. Halicka 10, 81-506 Gdynia, cena brutto miesięczna: 28.025,55, cena brutto za cały okres zamówienia: 181.714,05zł.

5. ATUT Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia, cena brutto miesięczna: 19.799,97 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 128.699,83 zł. Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy PZP Zamawiający dokonał poprawienia omyłki rachunkowej - skorygowana cena brutto za cały okres zamówienia: 128.380,45 zł.

6. LIRECO Krzysztof Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia, cena brutto miesięczna: 18.900,00 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 170.100,00zł. Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy PZP Zamawiający dokonał poprawienia omyłki rachunkowej - skorygowana cena brutto za cały okres zamówienia: 122.545,16 zł.

II. Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 2) ustawy PZP z postępowania wykluczono Wykonawcę: Konsorcjum CLAR SYSTEM S.A. - Lider, Clar Serwis Sp. Z o.o., Solom - Bayard Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań.
Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert - wadium wniesione w pieniądzu wpłynęło na konto zamawiającego w dniu 10.06.2016 o godzinie 11:25 czyli po wyznaczonym terminie składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


III. Komisja przetargowa dokonała oceny nie podlegających odrzuceniu ofert w kryterium cena. Przyznano następującą ilość punktów:


Oferta Nr.2 - Wykonawca: Konsorcjum DGP CLEAN PARTNER, DGP DOZORBUD Grupa Polska, GOS-ZEC Spółka zoo, ilość punktów:86,94
Oferta Nr.3 - Wykonawca: IMPEL CLEANING, ilość punktów:85,42
Oferta Nr.4 - Wykonawca: CLEAN-BUD,vilość punktów:67,44
Oferta Nr.5 - Wykonawca: ATUT,ilość punktów:95,45
Oferta Nr.6 - Wykonawca: LIRECO, ilość punktów:100,00

IV. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6. LIRECO Krzysztof Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza cenowo.

 

Aktualizacja:

V. W wyniku odmowy podpisania umowy przez firmę LIRECO Krzysztof Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia Zamawiający dokonał powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej (zgodnie z zapisami działu VII pkt. 3 SIWZ).

VI. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę numer 5 - ATUT Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia, cena brutto miesięczna: 19.799,97 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 128.380,45 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Firma ATUT spełnia warunki udziału w postępowaniu, jej oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza cenowo.

VII. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 23-06-2016.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2016
Data udostępnienia informacji: 14.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2016 11:13 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska
14.06.2016 14:04 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska