Wynik postępowania na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Wynik postępowania nr 3/EXP/372/2023 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni - 5 miesięcy

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki Experyment w Gdyni i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
 
Oferta nr 1
ATUT Sp. z o.o., pl. Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia
punkty w kryterium I – cena oferty brutto:  60 punktów.
punkty w kryterium II – Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 25 punktów.
2.1 W jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi?:  7 punktów.
2.2 W jaki sposób zorganizowana będzie praca ekipy sprzątającej świadczącej usługę podstawową tj. „serwis nocny”? 11 punktów.
2.3 W jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu w godzinach „serwisu dziennego” – czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika serwisu dziennego lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. usuwanie usterek pracy „serwisu nocnego”? 3 punkty.
2.4 W jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia? 4 punkty.
punkty w kryterium III – Rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 15 punktów.
 
II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ATUT Sp. z o.o., pl. Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia.

III. Umowę podpisano w dniu 31-01-2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2023
Data udostępnienia informacji: 31.01.2023