Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Osoba kierująca komórką: Robert Ronduda
Adres: ul. Władysława IV 10/12/14, 81-353 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 660-22-45
58 660 22 (41-46)
E-mail: wzkiol@gdynia.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności realizuje zadania gminy i powiatu. Jest komórką właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego i prowadzi sprawy wynikające z ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o obronie ojczyzny, o ochronie przeciwpożarowej,o stanach nadzwyczajnych oraz o bezpieczeństwie imprez masowych a także realizuje zadania związane z rzeczami znalezionymi. W szczególności do zadań Wydziału należy:

 1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  • gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych,
  • opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
  • przygotowanie planu zarządzania kryzysowego,
  • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
  • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów,
  • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej
  • organizowanie działalności Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • organizowanie pracy i obsługa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach, którego funkcjonują dyspozytorzy miejskich służb ratowniczych,
 2. w zakresie obrony cywilnej:
  • planowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
  • przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,
  • opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.
 3. w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  • prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ( ksrg ) na obszarze miasta,
  • budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład ksrg oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
  • organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
  • uzgadnianie z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi dobrowolnego wspomagania ksrg na obszarze miasta.
 4. zakresie pozostałych zadań:
  • budowanie, utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta ( monitoringów lokalnych),
  • wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających regulamin strzelnicy,
  • koordynacja oraz obsługa prac Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  • nadzór nad przebiegiem konkursu „Bezpieczna Dzielnica” oraz koordynowanie zagadnień związanych z konkursem „Bezpieczna Gdynia”.
  • opiniowanie wniosków i potrzeb Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i inspekcji w zakresie dofinansowania kosztów ich funkcjonowania,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi policji, państwowej straży pożarnej, innych służb, inspekcji i straży oraz wydziałami UM w zakresie przeciwdziałania zjawiskom noszącym znamiona kryzysu,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zezwolenie na przeprowadzanie imprez masowych,
  • kontrola imprez masowych,
  • koordynowanie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta w związku z imprezami masowymi,
  • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach w trybie uproszczonym.
  • prowadzenie działań prewencyjnych związanych z przebywaniem dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Gienieczko
Data wytworzenia informacji: 11.05.2017
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2023 11:34 Aktualizacja treści Michał Gienieczko
10.05.2023 11:31 Aktualizacja treści Michał Gienieczko
22.02.2023 11:47 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.03.2022 11:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.05.2017 10:55 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski