Wydział Strategii

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Katarzyna Gruszka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 438
Nr telefonu: 58 668-83-50
58 668-21-20 (statystyka i udzielanie informacji)
E-mail: wydz.strategii@gdynia.pl , statystyka@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Strategii należy w szczególności opracowywanie i monitorowanie wdrażania dokumentów strategicznych, w tym:
1) opracowanie Strategii Rozwoju Gdyni;
2) koordynacja opracowania i wdrożenia systemu monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gdyni oraz branżowych programów operacyjnych i polityk;
3) przygotowywanie raportów dotyczących monitoringu dokumentów strategicznych;
3a) sporządzenie raportu o stanie Miasta;
4) opracowanie wycinkowych, branżowych dokumentów strategicznych i programowych;
5) uchylony
6) udział w strategicznych programach: metropolitalnych, rozwoju ponadlokalnego, integracyjnych, służących realizacji zadań miasta w partnerstwach terytorialnych i stowarzyszeniach i związkach jednostek samorządu terytorialnego;
7) dokonywanie analiz statystycznych na temat stanu społecznego i gospodarczego miasta, w tym:
a) rozwijanie ogólnodostępnej bazy danych statystycznych dotyczących Gdyni, w oparciu o system statystyki publicznej i współpracę z Urzędem Statystycznym;
b) koordynacja okresowej sprawozdawczości statystycznej w urzędzie oraz opracowań statystycznych;
c) organizowanie banku danych statystycznych, w tym w wortalu "Gdynia w liczbach";
d) sporządzanie kwartalnych oraz rocznych informacji statystycznych dotyczących warunków życia w mieście i uwarunkowań jego rozwoju, w oparciu o wortal otwartedane.gdynia.pl.
8) koordynacja współpracy Miasta ze Związkiem Miast Polskich, w zakresie prowadzenia i rozwoju Systemu Analiz Samorządowych oraz systemu prognoz samorządowych, służących rozwojowi Miasta;
9) prowadzenie całości spraw, związanych z określaniem założeń społeczno-gospodarczych na potrzeby planowania; opracowywanie okresowych raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta oraz raportów cząstkowych;
10) opracowywanie i ogłaszanie informacji, dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego;
11) organizacja i nadzór nad konkursem o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego;
12) prowadzenie spraw związanych z gminnym programem mieszkaniowym;
13) przygotowanie analiz i sprawozdań z zakresu realizacji planów i remontów i polityki czynszowej.

Wydział realizuje zadania własne gminy i powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2023 09:19 Aktualizacja treści Joanna Buryn
14.04.2021 11:45 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
01.10.2018 09:31 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
01.10.2018 09:06 Dodanie informacji Alicja Leibner-Mikolcz
17.08.2018 14:29 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:46 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:41 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:40 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:40 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:39 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
09.01.2018 11:35 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
16.11.2017 14:32 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
20.03.2017 13:27 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz