Wydział Spraw Społecznych

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Joanna Wasilewska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 217
Nr telefonu: 58 668-85-58
58 668-85-75
Nr faxu: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wydział Spraw Społecznych odpowiada za wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania miejskimi lokalami mieszkalnymi, przyznawanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych, a w szczególności:

1) planowanie i programowanie zadań, dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta;
2) prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych (najem socjalny lokali na czas oznaczony i najem lokali na czas nieoznaczony) oraz realizacją wyroków eksmisyjnych;
3) regulacja stanów prawnych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta lub pozostających w jego zarządzie;
4) współpraca z miejską jednostką organizacyjną właściwą w sprawach administrowania budynkami komunalnymi w sprawach wykorzystania lokali mieszkalnych;
5) prowadzenie spraw zamiany mieszkań;
6) prowadzenie spraw związanych z dodatkami
a) przygotowywanie decyzji przyznających i wstrzymujących wypłatę dodatków,
b) przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów na opał;
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i realizacją wypłat dodatku energetycznego;
8) współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w przejmowaniu na rzecz miasta budynków zakładowych;
9) wykonywanie zadań z zakresu przepisów o świadczeniach rodzinnych, a w tym prowadzenie postępowań w sprawach ich przyznawania, wstrzymywania lub zawieszania oraz planowanie środków na ten cel w budżecie Miasta;
10) wykonywanie zadań związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym wydawanie Karty Dużej Rodziny;
11) wykonywanie zadań związanych z przepisami o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - realizacja rozstrzygnięć wojewody w zakresie dot. właściwości gminy;
12) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, powstałym w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
13) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji, przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
14) wypłata świadczeń należnych z przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
15) wykonywanie zadań organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela wynikających z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2004
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2023 11:20 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
30.05.2023 13:47 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
01.03.2023 09:37 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.01.2022 08:13 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.01.2022 08:13 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.03.2021 11:46 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
29.01.2020 10:35 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.03.2019 08:15 Korekta Piotr Wójciak
15.03.2019 08:12 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.03.2018 08:48 Korekta Piotr Wójciak
07.08.2017 13:33 Korekta Michał Kowalski
07.08.2017 13:30 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.08.2017 18:00 Korekta Michał Kowalski
20.03.2017 12:39 Dodanie informacji Piotr Wójciak