Wydział Projektów Rozwojowych

Osoba kierująca komórką: Krystyna Borkowska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 122 I piętro
Nr telefonu: 58 668-84-48
E-mail: umeuro@gdynia.pl , k.borkowska@gdynia.pl
1. Wydział Projektów Rozwojowych prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, na realizację zadań Miasta, w tym m.in. zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, termomodernizacji oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego i innych projektów zleconych przez Prezydenta.
2. Do zadań wydziału należy w szczególności:
w zakresie pozyskiwania środków:
a) analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych,
b) bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów,
c) opracowywanie harmonogramów przygotowania projektów wskazanych przez Prezydenta Miasta,
d) koordynowanie i monitorowanie przygotowania projektów przez wydziały merytoryczne, w tym informowanie o zaistniałych problemach,
e) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji wniosków aplikacyjnych,
f) współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych,
g) koordynacja przygotowania wymaganych załączników do umów o dofinansowanie projektów;
w zakresie realizacji projektów:
a) tworzenie procedur niezbędnych do prawidłowego realizowania poszczególnych projektów,
b) opracowywanie wniosków o płatność oraz ich przekazywanie do odpowiednich instytucji zarządzających programami operacyjnymi lub instytucji pośredniczących we wdrażaniu tych programów,
c) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów,
d) monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów, odpowiednimi podręcznikami/ wytycznymi oraz przyjętymi procedurami, a także przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektów,
e) monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektów, zgodnie z umowami o dofinansowanie;
prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów miejskich, współfinansowanych ze środków europejskich, w tym umieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta;

w zakresie rozwiązań systemowych, dotyczących środków zewnętrznych na współfinansowanie zadań miasta:
a) gromadzenie informacji o dostępnych źródłach dofinansowania, możliwościach ich wykorzystania i przekazywanie tych informacji zainteresowanym podmiotom,
b) monitoring i wsparcie (szkolenia, instrukcje, bieżące konsultacje, itp.) innych wydziałów, jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem miasta w procesie aplikowania, mające na celu efektywne pozyskiwanie dofinansowania,
c) przekazywanie i utrwalanie w Urzędzie Miasta wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania, sprawozdawczości i rozliczania projektów

3. Pracą wydziału kieruje naczelnik.

Wydział realizuje projekty, które obejmują zarówno zadania gminy jak i powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Nowak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 10:32 Aktualizacja treści Małgorzata Nowak
30.04.2021 16:05 Aktualizacja treści Małgorzata Nowak
29.05.2017 14:41 Aktualizacja treści Małgorzata Bagińska