Wydział Ogrodnika Miasta

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Tadeusz Schenk, Zastępca Naczelnika Hanna Niedźwiecka-Pasternak
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 527-32-00
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Wydział Ogrodnika Miasta odpowiada za kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni, nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz ustanawiania na terenie gminy form ochrony przyrody, a w szczególności:
1) w zakresie projektowania zieleni za:
a) opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie Miasta Gdyni, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni oraz małej architektury,
b) opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta,
c) planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony terenów zieleni i zadrzewień, zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,
opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią oraz przyjętych rozwiązań projektowych, - opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń, - ochronę przyrody we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, - propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody,
d) prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni,
e) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew,
f) kontrolę terenów zieleni miejskiej oraz zlecanie Zarządowi Dróg i Zieleni podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki, g) współpracę z Konserwatorem Zabytków w zakresie zieleni zabytkowej lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską;
2) w zakresie realizacji projektów zieleni za:
a) realizację (zakładanie) terenów zieleni będących w obszarze działań wydziału,
b) odbiór prac związanych z nasadzeniami roślinnymi,
c) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień,
d) kontrolę i prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie parku Kolibki oraz we wskazanych miejscach na terenie Miasta,
e) zamawianie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie usług w zakresie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, f) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

3) w zakresie zamówień publicznych – za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślinnych;
4) w zakresie ochrony przyrody, za:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach: - wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, - umarzania oraz przeliczania opłat ustalonych za usunięcie drzew i krzewów, - stwierdzania wygaśnięcia zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz zmian tych decyzji, - nałożenia ponownego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, - wymierzania administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
b) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą,
c) prowadzenie spraw, związanych z ustanawianiem na terenie gminy form ochrony przyrody i prowadzeniem ich rejestru,
d) prowadzenie postępowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
e) przeprowadzanie kontroli realizacji nasadzeń zastępczych lub przesądzeń orzeczonych w decyzjach zezwalających na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów, a także zachowania ich żywotności po upływie okresu wskazanego w ww. decyzjach,
f) przeprowadzanie kontroli zachowania żywotności drzew lub krzewów za uszkodzenie lub zniszczenie których naliczona i odroczona została administracyjna kara pieniężna,
g) ustanawianie i prowadzenie rejestru form ochrony przyrody na terenie gminy oraz monitoring istniejących form ochrony przyrody zlokalizowanych poza terenami leśnymi należącymi do Skarbu Państwa oraz zlecanie i nadzorowanie prac pielęgnacyjnych i interwencyjnych w odniesieniu do pomników przyrody oraz obszarowych form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenach gminnych z uwzględnieniem wymogu zawartego w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody,
h) kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody, i) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie kompetencji wydziału;
5) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym ochrony terenów zieleni i zadrzewień;
6) współpracę z:
a) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku w zakresie zieleni usytuowanej na działkach lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków,
b) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku,
c) Strażą Miejską w Gdyni w zakresie ochrony przyrody.
2. Pracą wydziału kieruje naczelnik, będący jednocześnie ogrodnikiem miasta, przy pomocy zastępcy naczelnika.
Wydział Ogrodnika Miasta realizuje zadania gminy oraz powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedźwiecka-Krause
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2023 14:56 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
30.01.2023 14:09 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 10:18 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
29.08.2022 14:35 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
04.07.2022 09:42 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
06.04.2020 11:36 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
24.10.2019 09:18 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
10.09.2019 16:26 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
10.09.2019 16:20 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
02.09.2019 12:42 Dodanie informacji Zofia Halikowska
01.09.2019 12:58 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.05.2019 10:50 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
20.06.2018 10:05 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
24.11.2017 13:11 Aktualizacja treści Zofia Halikowska