Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Jerzy Cieśliński
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 103
Nr telefonu: 58 668-21-35
Nr faxu: 58 668 21 31
E-mail: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.pl
Wydział Nadzoru Właścicielskiego prowadzi sprawy związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad gospodarką komunalną. Do zadań Wydziału należy bezpośrednie prowadzenie spraw dotyczących przekształceń i organizacji gminnych podmiotów gospodarczych, a także koordynacja działań w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a w szczególności:

1) w sferze problematyki prawnej i organizacyjnej mienia komunalnego:
a) opracowywanie zasad przejmowania mienia od innych gmin, ich jednostek organizacyjnych, samodzielnych podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, w tym zwłaszcza dla realizacji zadań zleconych i przekazywanych przez państwo miastu,
b) określanie zadań, praw i obowiązków komórek organizacyjnych w zakresie ewidencji mienia komunalnego,
c) opracowywanie zasad przekazywania mienia gminnego do innych gmin, związków międzygminnych, samodzielnych podmiotów gospodarczych i pozostałych jednostek organizacyjnych,
d) wykonywanie zadań wynikających ze współpracy gminy z innymi gminami i związkami, w tym w zakresie realizacji praw gminy, wynikających z obowiązujących przepisów i przyjętych zobowiązań,
e) przygotowywanie opinii i projektów rozstrzygnięć w kwestii podziału kompetencji gospodarowania mieniem komunalnym w sytuacjach spornych lub w przypadku braku komórek i organów kompetentnych;

2) w sferze mienia kapitałowego i organizacji gminnych jednostek gospodarczych:
a) realizacja zadań miasta jako organu założycielskiego przedsiębiorstw, zakładów i innych gospodarczych jednostek organizacyjnych,
b) prowadzenie całości problematyki związanej z uczestniczeniem miasta w spółkach prawa handlowego,
c) organizowanie wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek z udziałem gminy, a także opracowywanie zasad gospodarowania nimi,
d) przygotowywanie, opiniowanie i realizacja przedsięwzięć kapitałowych, tj. emisji obligacji komunalnych, udzielania bądź przyjmowania gwarancji, poręczeń, zastawów, długoterminowych kredytów, obciążeń hipotecznych itp.,
e) wystawianie faktur sprzedaży VAT dotyczących wniesienia aportem do spółek prawa handlowego wkładów niepieniężnych;

3) w sferze nadzoru i przekształceń przedsiębiorstw:
a) analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej miejskich (lub z udziałem miasta) podmiotów gospodarczych, sporządzanie odpowiednich sprawozdań i ocen z ich działalności,
b) podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w postępowaniu restrukturyzacyjno-naprawczym, upadłościowym, układowym lub w likwidacji miejskich jednostek gospodarczych,
c) opracowywanie projektów zagospodarowania majątku miejskich jednostek gospodarczych, przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów odpłatnego korzystania z mienia likwidowanych jednostek,
d) prowadzenie całości spraw dotyczących przekształceń własnościowych i organizacyjnych miejskich jednostek gospodarczych, w tym w ramach komercjalizacji i prywatyzacji,
e) w zakresie należącym do właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego - współpraca z innymi wydziałami przy opiniowaniu spraw dotyczących postępowań upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych podmiotów niebędących miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

4) w sferze zamówień publicznych:
a) koordynacja i nadzór nad stosowaniem zamówień publicznych w urzędzie, upowszechnianie wiedzy i doświadczeń, organizowanie szkoleń,
b) prowadzenie centralnej ewidencji, sprawozdawczości, gromadzenie informacji o planach dotyczących zamówień publicznych, zawartych umowach i ich realizacji,
c) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,
d) kontrola realizacji procedur, dotyczących zamówień publicznych w urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych;

5) w sferze nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców:
a) udział w tworzeniu programów pomocowych, opracowywanie, analiza i opiniowanie wniosków, projektów decyzji i umów, wymaganych przez ustawodawcę,
b) opracowywanie oraz wdrażanie zasad i procedur udzielania pomocy publicznej przez Miasto Gdynia oraz koordynowanie działań w tym zakresie,
c) prowadzenie sprawozdawczości wymaganej ustawą o nadzorowaniu pomocy publicznej, badanie skuteczności i efektywności pomocy,
d) współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wydział realizuje zadania własne gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Tomasz Szpinda
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 03.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2023 14:22 Inne Agnieszka Labuda-Papierowska
15.05.2023 12:21 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
03.04.2017 15:11 Korekta Michał Kowalski
03.04.2017 15:09 publikacja artykułu Michał Kowalski