Wydział Kultury

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Maja Wagner
Adres: ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia

Adres do korespondencji:
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Kultury należy sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. W ramach podejmowanych działań na rzecz rozwoju kultury, do zadań wydziału należy w szczególności:
1.organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury;
2.prognozowanie rozwoju życia kulturalnego w mieście i koordynowanie realizacji przedsięwzięć, stymulujących zainteresowanie wszelkich kręgów społecznych wartościami kultury;
3.prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, likwidacji, łączenia i dzielenia komunalnych instytucji kultury, w tym opracowywanie statutów i aktów o ich utworzeniu;
4.prowadzenie miejskich instytucji kultury, instytucji wspólnych z organami administracji rządowej oraz przejętych do prowadzenia państwowych instytucji kultury, w tym zwłaszcza sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek komunalnych takich jak: Teatr Miejski, Muzeum Miasta Gdyni, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury itp.;
5.prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury;
6.zapewnienie instytucjom kultury mienia i środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona;
7.współdziałanie i koordynacja współpracy komunalnych jednostek ze społecznym ruchem kulturalnym, państwowymi instytucjami kultury, twórcami kultury, środowiskami opiniotwórczymi, ośrodkami naukowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami w dziedzinie wspierania życia kulturalnego;
8.analiza sytuacji instytucji kultury pod względem merytorycznym i finansowym, ocena ich potrzeb w sferze remontów i inwestycji w obiektach;
9.sporządzanie planów i sprawozdań rzeczowych i finansowych z działalności kulturalnej, nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
10.tworzenie odpowiednich warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju i funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego, w szczególności imprez masowych i wydarzeń o charakterze kulturalnym;
11.współpraca ze środkami przekazu w celu informowania o propozycjach imprez kulturalnych, a także ich promocji;
12.współpraca z radami i zarządami dzielnic w organizowaniu imprez okazjonalnych, ich obsługa merytoryczna i finansowa;
13.współpraca z miastami bliźniaczymi w zakresie rozwoju kultury.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Martyna Kubacka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 02.11.2010
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2019 09:07 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.09.2018 08:55 Aktualizacja treści Ewelina Sadoń
21.09.2018 11:49 Aktualizacja treści Martyna Kubacka
21.09.2018 11:48 Aktualizacja treści Martyna Kubacka