Wydział Inwestycji

Osoba kierująca komórką: Arkadiusz Trzeciak
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230, piętro II
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Inwestycji, realizowanych w zakresie zarówno gminy, jak i powiatu, należy prowadzenie inwestycji własnych Miasta i zleconych Miastu oraz zadań związanych z organizacją ruchu, w szczególności zaś:

1. przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych w oparciu o propozycje właściwych merytorycznie wydziałów,
2. przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu Miasta na dany rok,
3. udział w wykonaniu przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
4. ustalenie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,
5. przygotowywanie i przeprowadzanie wyboru wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych oraz innych,
6. przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie,
7. uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
8. przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, umów dzierżaw terenów, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji,
9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz właściwymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji; udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień,
10. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania i realizacji inwestycji,
11. koordynacja zadań inwestycyjnych Miasta i inwestorów zewnętrznych poprzez uzgadnianie dokumentacji projektowej,
12. przygotowywanie i przeprowadzanie, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, wyboru wykonawców robót budowlano-montażowych,
13. przygotowywanie do zawarcia umów o realizację robót, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie,
14. przygotowywanie do zawarcia umów dzierżawy, niezbędnych dla właściwej eksploatacji zrealizowanych inwestycji,
15. współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom i przeglądach gwarancyjnych,
16. przekazywanie do Wydziału Środowiska, w terminie do 25 stycznia każdego roku, informacji o zrealizowanych inwestycjach, ujętych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
17. prowadzenie spraw związanych z Lokalnymi Inicjatywami Inwestycyjnymi,
18. koordynacja wyznaczonych działań pomiędzy komórkami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta i podmiotami sektora kolejowego w zakresie przygotowania zadań inwestycyjnych,
19. współpraca przy opracowaniu strategii rozwoju Miasta,
20. prowadzenie spraw po stronie Miasta, związanych z realizacją przez inwestorów  obowiązków wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych,
21. opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, w tym projektów nowych układów komunikacyjnych, zjazdów, sieci infrastruktury (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych),
22. wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie dróg publicznych: zjazdów, urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
23. opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji urządzeń, obiektów i zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych,
24. zgłaszanie wniosków i uwag, wydawanie uwarunkowań i uzgadnianie: decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci dróg, gospodarki komunalnej; odwodnienia,
25. prowadzenie spraw związanych z kategoryzacją dróg publicznych,
26. opiniowanie wniosków o dzierżawę, kupno i sprzedaż oraz opiniowanie projektów podziałów nieruchomości - działek położonych na terenie Gminy Gdynia,
27. uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania i wykonawstwa robót w zakresie inwestycji drogowych,
28. wydawanie warunków technicznych: przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; dotyczących regulacji rzek i potoków; na budowę oraz przebudowę dróg; na budowę oraz przebudowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i miejskiej sieci oświetlenia,
29. koordynacja merytoryczna spraw dotyczących realizacji inwestycji niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych, sporządzanie w tym zakresie umów drogowych,
31. rozpatrywanie, opiniowanie i zatwierdzanie wniosków i projektów docelowej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
32. analizowanie istniejącej organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz efektywności, podejmowanie decyzji o zmianach w oznakowaniu dróg,
33. opiniowanie projektów układów komunikacyjnych oraz innych projektów i przedsięwzięć mających wpływ na zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
34. opracowywanie i wdrażanie w ramach bieżącej działalności środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i współdziałanie z innymi jednostkami w tym zakresie,
35. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
36. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
37. współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym,
38. współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni i Zarządem Komunikacji Miejskiej w sprawach dotyczących organizacji ruchu,
39. współpraca z radami dzielnic, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
40. pozyskiwanie i analiza danych o zdarzeniach drogowych,
41. sporządzanie planów i projektów docelowej organizacji ruchu,
42. nadzór nad zgodnością wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uczestnictwo w tym zakresie w odbiorach drogowych robót inwestycyjnych,
43. zlecanie analiz bezpieczeństwa oraz realizacja wniosków i zaleceń z nich wynikających,
44. udział w przygotowywaniu opinii dotyczących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
45. koordynowanie i udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
46. zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego,
47. prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
48. uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
49. przygotowywanie pod względem organizacji ruchu zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich,
50. sporządzanie planów czasowej organizacji ruchu, w wyjątkowych sytuacjach na potrzeby Miasta,
51. udział w pracach Komisji do spraw Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego,
52. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących zrównoważonej rozwoju transportu i mobilności w mieście, zarządzania mobilnością i wdrażania nowych technologii w zarządzaniu mobilnością oraz ich realizacją,
53. inicjowanie rozwiązań i projektów warunkujących równoważenie rozwoju transportu w mieście;
54. inicjowanie i realizacja projektów związanych z zarządzaniem mobilnością,
55. uczestnictwo w krajowej i międzynarodowej wymianie doświadczeń i współpraca w tym zakresie,
56. opracowanie, aktualizacja i monitorowanie wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz innych istotnych dla równoważenia mobilności dokumentów strategicznych i opracowań,
57. badania w zakresie mobilności w mieście,
58. opiniowanie rozwiązań projektowych związanych z równoważeniem mobilności,
59. przygotowanie i realizacja rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.05.2017
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2023 12:59 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
18.10.2022 16:07 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
31.01.2022 15:22 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.01.2022 12:54 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.01.2022 12:53 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
01.08.2019 14:13 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
01.04.2019 10:43 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
22.08.2018 12:40 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
22.08.2018 12:36 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
22.08.2018 12:10 Dodanie informacji Aleksandra Sokołowska
07.06.2018 09:01 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
15.01.2018 08:30 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.01.2018 09:00 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.07.2017 12:07 Korekta Michał Kowalski