Wydział Edukacji

Osoba kierująca komórką: Krystyna Przyborowska
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 102 B
Nr telefonu: 58 527-35-10
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

Wydział Edukacji jest komórką, ds. której należy prowadzenie oraz nadzór nad działalnością publicznych placówek objętych systemem oświaty, w tym przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i pracy pozaszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i doskonalenia nauczycieli, z wyłączeniem placówek o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym, a także prowadzenie spraw określonych w ustawie o systemie oświaty publicznych szkół i placówek prowadzonych przez inny, niż JST organ oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach placówek publicznych.

W strukturze wydziału funkcjonuje samodzielne stanowisko pracy ds. edukacji dzieci najmłodszych - OEN.

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:
1) ocena propozycji rozwiązań kadrowych w podległych placówkach: realizacja procedury postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły, placówki;
2) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek, w szczególności przygotowanie i przeprowadzenie procedury w zakresie oceny ich pracy;
3) doradztwo i nadzór nad organizacją i metodami zarządzania, sprawami wynikającymi ze stosunku pracy, w tym dyscypliny pracy w placówkach;
4) wnioskowanie o przyznanie dyrektorom szkół i placówek odznaczeń państwowych, medali, nagród Prezydenta Miasta Gdyni, Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki;
5) przygotowywanie i przeprowadzanie procedury postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, udział w charakterze obserwatora w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli stażystów, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
6) inspirowanie i udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania; organizowanie i koordynacja szkoleń pracowników szkół i placówek;
7) realizacja procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) monitorowanie, analiza i sprawozdawczość z realizacji zadań oświatowych,
9) realizacja procedury przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Gdyni;
10) prowadzenie rejestru umów najmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe w szkołach i placówkach, przygotowywanie zarządzeń w kwestii udzielania zgody na udostępnienie pomieszczeń szkolnych;
11) współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach sieci placówek, oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej, nadzoru pedagogicznego oraz powoływania dyrektorów jednostek;
12) współpraca z wyższymi uczelniami oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi, działającymi programowo w dziedzinie oświaty i wychowania;
13) w ramach ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:
   a) wydawanie zaświadczeń o spełnieniu warunków ustawowych w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej lub zapewnienia wychowania przedszkolnego,
   b) przygotowywanie projektów uchwał o wyrażaniu zgody na zawarcie umowy z inwestorem, w której zobowiąże się on do przekazania gminie środków na pokrycie kosztów zapewnienia uczniom transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły lub przedszkola,    
14) ustalanie sieci szkół i pozostałych placówek na podstawie danych statystycznych i prognoz demograficznych; prowadzenie całości spraw dotyczących ich zakładania, przekształcania i likwidacji;
15) analiza i ocena projektów organizacyjnych obowiązkowej siatki godzin, ilości oddziałów, liczby zajęć nadobowiązkowych, nauczania indywidualnego i rewalidacji w szkołach i placówkach;
16) kontrola spełniania obowiązku nauki i monitorowanie spełniania obowiązku nauki;
17) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty;
18) realizacja wniosków o dokonanie wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych;
19) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych;
20) prowadzenie spraw dotyczących kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii;
21) organizacja dowozu uczniów do szkół;
22) prowadzenie portalu edukacyjnego;
23) organizacja systemu doradztwa zawodowego;
24) prowadzenie działań promocyjnych, w tym organizowanie giełdy szkół i opracowywanie informatora;
25) opracowywanie bieżących analiz i statystyk, w tym wyników sprawdzianów i egzaminów;
26) organizacja punktów katechetycznych;
27)  sprzedaż i przekazywanie majątku (środków trwałych) podległych placówek;
28) realizowanie spraw dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie sposobu wykorzystania i rozliczania dotacji;
29) rozliczanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach przy niepublicznych szkołach podstawowych pomiędzy gminami;
30) organizacja i monitorowanie przeprowadzonych kontroli frekwencji w dotowanych placówkach niepublicznych;
31) zapewnienie właściwych warunków działania szkół i placówek m.in. zaspokajanie potrzeba w zakresie niezbędnego wyposażenia do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i pozostałych zadań statutowych;
32) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej przez wnioskowanie w procedurze konkursowej lub naboru; realizacja zatwierdzonych programów, projektów unijnych i rządowych;
33) obsługa programu "Szkoły Otwarte";
34) realizacja programów związanych z profilaktyką szkolną;
35) organizowanie i dofinansowywanie akcji letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży;
36) nadzór nad projektami realizowanymi przez szkoły, w tym Erasmus +;
37) realizacja procedury współfinansowania wymiany międzynarodowej uczniów;
38) realizacja konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego;
39) realizacja edukacyjnych programów rządowych;
40) ustalanie sieci przedszkoli na podstawie danych statystycznych i prognoz demograficznych; prowadzenie całości spraw dotyczących ich zakładania, przekształcania i likwidacji;
41) analiza i ocena projektów organizacyjnych obowiązkowej siatki godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ilości oddziałów;
42) prowadzenie rejestru przedszkoli oraz punktów przedszkolnych niepublicznych;
43) realizacja procedury dochodzenia należności za pobyt dzieci w przedszkolach.

Pracą wydziału kieruje naczelnik przy pomocy dwóch zastępców naczelnika.

Wydział Edukacji realizuje zarówno zadania gminy i powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kozłowski
Data wytworzenia informacji: 15.05.2017
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 13:36 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
02.06.2023 11:01 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
08.05.2023 12:40 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
01.06.2022 13:12 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
01.06.2022 13:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
01.06.2022 12:28 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
28.04.2021 07:57 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 16:11 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 16:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 16:08 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 16:08 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 15:53 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 15:26 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.04.2021 12:18 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.04.2021 14:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.04.2021 14:06 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.04.2021 13:52 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.04.2021 13:31 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.04.2021 13:07 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska