Wydział Dochodów

Osoba kierująca komórką: Zastępca Naczelnika Artur Usik
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 412
Nr telefonu: 58 668-82-50
58 668-88-30
723 038 648
723 038 646
Nr faxu: 58 620-04-48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl

Do zadań Wydziału Dochodów należy działanie na rzecz pozyskania wpływów z podatków i opłat należnych gminie, a pobieranych bezpośrednio przez gminę, dochodów z mienia gminnego oraz realizowanie zadań związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych, a w szczególności:
 1. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez URZĄD roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych będących wpływam z podatków ustalanych, pobieranych i egzekwowanych bezpośrednio przez gminę na podstawie odrębnych ustaw oraz z opłat lokalnych
 2. pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta w sprawach dotyczących ulg, umorzeń, odroczeń w sferze podatków i opłat należnych gminie w całości a pobieranych przez urzędy skarbowe
 3. nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżaw nieruchomości, wieczystego użytkowania, wynajmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, dzierżaw majątku po byłych przedsiębiorstwach komunalnych
 4. analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowanie stosownych działań w zakresie ich egzekucji
 5. kierowanie wniosków do sądów o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużnika
 6. nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i dochodów z mienia gminnego
 7. przygotowywanie projektów planów i analiz, w szczególności wycinka budżetu miasta w zakresie jego dochodów oraz prognoz wieloletnich dochodów miasta
 8. prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w celu ściągania należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w tym m.in.: dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych na majątku zobowiązanego na wniosek wierzyciela
 9. kontrole wypełniania obowiązku prawidłowego uiszczenia podatków i opłat lokalnych
 10. prowadzenie księgowości podatkowej i dochodów z mienia gminnego
 11. prowadzenie spraw związanych z windykacją dochodów Skarbu Państwa (umowy dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów, zarząd majątkiem), do których prowadzenia właściwy jest Starosta
 12. współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami, m.in. z RIO, NIK-iem
 13. ustanawianie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności gminy
 14. prowadzenie spraw dotyczących informowania o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową oraz prowadzenie postepowań o nabycie spadku lub przyjęcia darowizny przez Gminę Miasta Gdyni.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 20.02.2004
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2021 13:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.05.2021 08:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.03.2021 08:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.03.2021 08:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.06.2020 14:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.06.2020 12:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.06.2020 12:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 13:35 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.11.2019 11:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.11.2019 11:18 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.07.2019 12:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:38 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 10:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec