Wydział Budynków

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Agata Hermann
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: pokój nr 202
Nr telefonu: 58 668-23-00
Nr faxu: 58 668-23-02
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Wydział Budynków odpowiada za przygotowywanie i realizację inwestycji w zakresie zarówno gminy jak i powiatu, dotyczącym budynków użyteczności publicznej, remontów budynków oświatowych i lokali użytkowych.   
W szczególności do zadań wydziału należy:
1)    przygotowanie i realizacja inwestycji dotyczących budynków użyteczności   
       publicznej wraz z infrastrukturą techniczną, w tym:
  a)  ustalanie zakresu opracowań projektów niezbędnych do realizacji inwestycji,
  b)  uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu 
       przygotowania inwestycji,
  c)  przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w trybie ustawy o zamówieniach
       publicznych wyboru wykonawców prac projektowych i ekspertyz oraz przygotowywanie
       umów do zawarcia w tym zakresie wraz z ich rozliczeniem,
  d)  uzgadnianie dokumentacji projektowej,
  e)  przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w trybie ustawy o zamówieniach
       publicznych wyboru wykonawców robót budowlano–remontowych oraz nadzór inwestorski
       nad realizacją inwestycji i remontów,
  f)   przygotowywanie umów do zawarcia na realizację robót oraz sprawowanie nadzoru
       autorskiego i inwestorskiego, a także egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania
       tych umów wraz z ich rozliczeniem,
  g)  współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji oraz
       uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych, końcowych i
       gwarancyjnych wraz z przekazywaniem inwestycji użytkownikom;
2)    remonty i modernizacje budynków szkół, specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych,
       przedszkoli, żłobków, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, w tym:
  a)  przygotowywanie dokumentacji remontowej,
  b)  nadzór inwestorski nad realizacją remontów,
  c)  współudział w przeglądach technicznych budynków w celu realizacji remontów,
  d)  weryfikacja dokumentacji technicznych zlecanych przez placówki,
  e)  weryfikacja kosztorysów zlecanych przez placówki,
  f)   opracowywanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji remontów i modernizacji,
  g)  udział w odbiorach robót,
  h)  przygotowanie planów remontów,
   i)  wykonanie decyzji Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
   j)  wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  k)  współudział w remontach budynków zabytkowych lub objętych ochroną Miejskiego
       Konserwatora  Zabytków;
3)    prowadzenie spraw związanych z remontami lokali użytkowych stanowiących własność
       Gminy, w tym:
  a)  weryfikacja zakresu robót zgłaszanych do wykonania przez najemców gminnych lokali
       użytkowych, do rozliczenia przez najemców po rozwiązaniu umowy najmu,
  b)  rozliczanie nakładów remontowych poniesionych przez najemców gminnych lokali
       użytkowych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydenta Miasta,
  c)  realizacja robót remontowych w gminnych lokalach użytkowych na wniosek najemców tych
       lokali, w zakresie wynikającym z obowiązków właściciela lokalu wraz z wyłonieniem
       wykonawcy, pełnieniem nadzoru inwestorskiego w ograniczonym zakresie i rozliczeniem
       zadania;
4)    weryfikacja wniosków Budżetu Obywatelskiego;
5)    realizacja zadań związanych z Budżetem Obywatelskim;
6)    realizacja remontów, modernizacji i zadań inwestycyjnych ze środków rad dzielnic;
7)    współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz właściwymi miejskimi jednostkami
       organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w
       spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania
       dokumentacji oraz udział w naradach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji i
       ocena kompletności dokumentacji oraz uzgodnień;
8)    przygotowanie i realizacja inwestycji w ramach programów rządowych i projektów unijnych;
9)    przygotowanie i realizacja inwestycji w ramach projektów i programów proekologicznych,
       dotyczących energooszczędności oraz ochrony środowiska;
10)  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z przygotowania i realizacji inwestycji
       gminnych;
11)  planowanie postępowań na kolejne lata w zakresie zamówień publicznych;
12)  przygotowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych;
13)  w zakresie spraw ekonomiczno–finansowych, w szczególności:
  a)  opracowywanie i kontrola realizacji budżetu dotyczącego inwestycji, remontów i
       modernizacji prowadzonych przez wydział,
  b)  prowadzenie ewidencji przeglądów gwarancyjnych dla zawartych umów,
  c)   przygotowywanie ewidencji środków trwałych.
Pracą wydziału kieruje naczelnik przy pomocy zastępcy naczelnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zianowicz
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 30.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2023 09:26 Aktualizacja treści Anna Zianowicz
24.01.2023 08:58 Aktualizacja treści Gabriela Grabda
24.01.2023 08:57 Aktualizacja treści Gabriela Grabda
14.03.2022 10:21 Aktualizacja treści Gabriela Grabda
30.07.2021 09:48 Korekta Gabriela Grabda
30.07.2021 09:46 Korekta Gabriela Grabda
30.07.2021 09:43 Dodanie informacji Gabriela Grabda
30.07.2021 09:37 Aktualizacja treści Gabriela Grabda
03.06.2020 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
03.06.2020 10:02 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
13.09.2019 13:46 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
14.05.2019 08:48 Korekta Katarzyna Kania
21.03.2018 09:42 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
21.03.2018 09:39 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska