Wydział Architektoniczno - Budowlany

Osoba kierująca komórką: Naczelnik / Architekt Miejski Renata Stelmach
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 332
Nr telefonu: 58 668-84-00
Nr faxu: 58 66 88 402
E-mail: warchitektury@gdynia.pl
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

1. Wydział Architektoniczno - Budowlany prowadzi zagadnienia
związane z kształtowaniem przestrzeni Miasta w zakresie architektury.
Wydział realizuje zadania gminy i powiatu.
 
2. Wydział dzieli się na referaty oznaczone odpowiednimi symbolami:
1) Pierwszy Referat Architektury - RAAI,
2) Drugi Referat Architektury - RAAII,
3) Trzeci Referat Architektury - RAAIII,
4) Referat Zagospodarowania Przestrzennego - RAA

 
3. Referaty Architektury realizują zadania w ramach obszaru swojego działania:
 
1) Pierwszy Referat Architektury obejmuje następujące dzielnice: Grabówek,
Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia, Cisowa, Pogórze, Obłuże,
Oksywie, Babie Doły, tereny portowo-przemysłowe;
 
2) Drugi Referat Architektury obejmuje następujące dzielnice: Śródmieście, Kamienna
Góra, Wzg. Św. Maksymiliana, Chwarzno - Wiczlino, Witomino -
Leśniczówka, Witomino - Radiostacja;
 
3) Trzeci Referat Architektury obejmuje następujące dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały
Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Kacze Buki
 
4) Referat Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje teren całego miasta.

 
4. Do zadań Referatów Architektury należą sprawy z zakresu ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności:
1) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych
opracowań planistycznych;
2) występowanie jako organ I instancji w sprawach z zakresu administracji
architektoniczno - budowlanej; 
3) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i rejestru
wydanych pozwoleń na budowę;
4) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót budowlanych
nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w tym wydawanie decyzji o:
a) zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych
i gminnych, po uzyskaniu opinii geodety miasta w sprawie podziału
nieruchomości;
b) pozwoleniu na użytkowanie drogi w zakresie wynikającym z ww. ustawy;
6) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
7) poświadczenie, na podstawie odpowiedniej dokumentacji projektowej, oświadczeń
wydawanych przez inwestorów i wykonawców, określających procentowy udział
infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu;
8) wydawanie, na podstawie ustawy o własności lokali , zaświadczeń o samodzielności
lokali;
9) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
9a) przekazywanie do Wydziału Środowiska, w terminie do 25 stycznia każdego roku,
informacji o wydanych pozwoleniach na budowę inwestycji, ujętych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy i planach zarządzania ryzykiem
powodziowym;
9b) bieżące przekazywanie do Wydziału Środowiska informacji o przyjętych
zgłoszeniach przydomowych oczyszczalni ścieków;
10) działanie na rzecz estetyki Miasta i elementów jego zagospodarowania
oraz udział pracach komisji rozpatrujących sprawy z zakresu ładu przestrzennego, estetyki
i wizerunku Miasta, mających na celu poprawę stanu istniejącego;
11) informowanie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych i ze
studium oraz zaświadczeń;
12) wydawanie opinii na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów publicznych na temat zgodności
planowanych przez nie działań z planami zagospodarowania przestrzennego.
 
5. Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, należą sprawy z
zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
1) wydawanie decyzji o:
a) warunkach zabudowy;
b) odmowie ustalenia warunków zabudowy;
c) przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
w zakresie określonym w ww. ustawie, z uwzględnieniem wymagań ochrony
środowiska i w uzgodnieniu z instytucjami wymienionymi w ustawie, po zaopiniowaniu
przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, gdy decyzja o warunkach
zabudowy dotyczy terenów objętych sporządzanymi projektami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;
2) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
3) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, czy dany teren znajduje się w obszarze
rewitalizowanym;
4) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w uzgodnieniu z marszałkiem
województwa,
b) o znaczeniu powiatowym i gminnym;
5) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
6) dokonywanie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Wodami Polskimi w zakresie
dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu, położonego w obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią;
6. Pracą wydziału kieruje naczelnik - Architekt Miejski, któremu podlega
bezpośrednio Referat Zagospodarowania Przestrzennego, przy pomocy trzech
Kierowników Referatów Architektury`.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2010
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2023 07:45 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
09.05.2023 09:46 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
25.05.2022 08:28 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
04.05.2022 10:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.03.2020 08:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.03.2020 08:00 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.09.2018 14:17 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:28 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.03.2018 15:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.02.2018 08:40 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
02.02.2018 15:19 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
02.02.2018 15:15 Dodanie informacji Dariusz Repiński
07.06.2017 12:39 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 13:26 Korekta Michał Kowalski