Plakaty wyborcze

Zgodnie z art.90 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2001 r. Nr 46, poz.499 z pózn- zm.) plakaty i hasła wyborcze można umieszczać na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
W Gdyni nie będzie udzielana zgoda na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach energetycznych i trakcyjnych znajdujących się na ul. Świętojańskiej, pl. Kaszubskim, Bulwarze Nadmorskim, Skwerze Kościuszki i al. Jana Pawła II- deptak.
Zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów.
Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.
Policja oraz straż miejska są obowiązane usuwać na koszt komitetu wyborczego plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.
Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawiane dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są osunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 28.09.2007