Głosowanie przez pełnomocnika

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 668-87-28

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania – jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia  (zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta)
 • kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
 • dowody osobiste lub inne dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość uczestników postępowania (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy:
 • wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania, który można odebrać osobiście w pok.60  lub może zostać doręczony pod wskazany adres (w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa)
 • w przypadku nieprawidłowości – wezwanie do usunięcia wad wniosku, nieusunięcie ich w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy:
 • jeśli wniosek jest kompletny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest niezwłocznie uzgadniany z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa
 • w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez nadania dalszego biegu w aktach sprawy
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do: Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1724 z późn.zm.)
Inne informacje: Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz 2046 j.t. z poźn.zm.) oraz
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów oraz najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, jeżeli wybory obejmują dwie tury głosowania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2022 13:01 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:47 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:03 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:16 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 09:37 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 09:35 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
21.02.2020 13:48 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2019 11:47 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
17.07.2019 12:12 Korekta Małgorzata Lejko
17.07.2019 12:11 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:08 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 14:09 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.02.2019 11:09 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.02.2019 11:09 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.08.2018 10:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
28.08.2018 09:58 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
12.12.2017 11:10 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:32 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:17 Korekta Michał Kowalski